mans van Boekeren: Kappippo (Leiden z.j. [1871]) (zie over dit met veel ophef als het werk van een jongen van acht a tien jaar oud gepresenteerde boekje: A.C. Kruseman, Bouwstoffen voor een Geschiedenis van de Nederlandsche Boekhan deldl. 2. blz. 375). Tot besluit schonk de heer Klaassen: Coronel. Middelburg voorheen en thans (1859), dr. H. Japikse (directeur van de Rijks-HBS te Middel burg), een leerboek Natuurkunde (1904), en tot slot het Programma van de Veer tiende Openbare Uitvoering de Zangvereeniging onder de zinspreuk O.L.G. te Groedebedoelde uitvoering werd op 26 december 1891 in het Logement De Drie Koningen te Groede gegeven en het programma laat iets zien van het cultu rele en sociale leven op een West-Zeeuwsch-Vlaams dorp een eeuw geleden. Voorts werd ontvangen het proefschrift van A.H. Bergink over Coronel (1960). Voor de verzameling handschriften schonk E. Adriaanse te Amsterdam: Huwe- lyks zeegenwensch opgedragen aan den eerzamen bruijdegom Cornells de Key set en de deuglyke bruijd Antonia Kuijpers in den echt vereenigt binnen Middel burg den 26 Meij anno 1789, in dichtvorm door Anthoni Kuypers en Maria Bal, welk handschrift eveneens in dank werd ontvangen. Archeologische Voorwerpen en Objecten De conservator ir. J.A. Trimpe Burger bericht als volgt: Archeologische voorwerpen en daarop betrekking hebbende archivalia van het Genootschap zijn. voor zover ze niet in het Zeeuws Museum zijn tentoongesteld, reeds geruime tijd in het Provinciaal Depot voor Bodemvondsten te Middelburg ondergebracht. Het Genootschapsbezit in het Provinciaal Depot dreigt echter door het grote aantal uit recente opgravingen en particuliere collecties afkom stige provinciale aanwinsten ondergesneeuwd te raken. Een in de laatste jaren wat overdreven geperfectioneerd opberg- en documentatiesysteem maakt het bo vendien steeds moeilijker, Genootschapsvoorwerpen in het Depot te scheiden en te hergroeperen. Het samenvoegen van specifieke vondstcomplexen - zoals de in de loop der jaren op de stranden tussen Domburg en Vrouwenpolder gedane losse vondsten - is slechts op papier mogelijk. Dit geldt helaas ook voor de geva rieerde collectie aardewerkscherven die in het verslagjaar door prof. dr. P.A. Henderikx langs de kust tussen Oostkapelle en Oranjezon werden verzameld. De aan het Genootschap geschonken verzameling aangespoelde scherven bevat frag menten van aardewerk uit de late Ijzertijd, de Romeinse tijd en uit het tijdvak van de vroege tot de late Middeleeuwen. Zeer vermeldenswaard is een deel van een uit de vijfde of zesde eeuw daterende ruwwandige pot; vondsten uit de Me- rovingische tijd (vijfde tot achtste eeuw) zijn in Zeeland uiterst schaars. In deze periode was het kustgebied buiten de zone van de Oude Duinen namelijk onbe woonbaar ten gevolge van langdurige overstromingen (Duinkerke Il-transgres- sie). Geschiedkundige Voorwerpen en Objecten, Kunst en Kunstnijverheid De conservator drs. J.H. Kluiver bericht als volgt: De werkzaamheden van de afdeling Geschiedkundige Voorwerpen en Objecten, Kunst en Kunstnijverheid stonden in het verslagjaar geheel in het teken van de verwerving van het pand Vlasmarkt 49/51 (genaamd 's-Hertogenbosch) te Mid delburg. Het ligt in de bedoeling het Genootschap, zijn Werkgroepen en zijn Commissies in dit pand te huisvesten, maar de verwerving als object van kunst en kunstnijverheid is ook een zeer belangrijk uitgangspunt. Het gebouw is een XIV

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1993 | | pagina 16