betrekkelijk ongeschonden voorbeeld van bouwkunst uit de tijd van de klassicis- tische barok. Het pand bezit nog zeer waardevolle interieuronderdelen, zoals een beschilderd plafond, een schoorsteenstuk, een dessus de portegebeeldhouwde en stucwerkplafonds en penantspiegels. Indien het Genootschap erin slaagt het pand te verwerven, wordt een monument van de eerste rang veiliggesteld. Het gebouw zal niet alleen van grote betekenis zijn voor het verenigingsleven, maar ook voor het onderbrengen van onderdelen van de verzamelingen die niet bij an dere instellingen kunnen worden ondergebracht, zoals de Zierer-vleugel van de Werkgroep Muziek en de studiecollectie van de Werkgroep Geologie. Als aanwinsten voor de afdeling werden een achttiende-eeuwse beugeltas, een negentiende-eeuwse kralenbeurs, twee mansringen en een mansbroche van de Walcherse klederdracht verworven. Munten en Penningen De conservator drs. C.J.F. Klaassen bericht als volgt: In verband met het honderdjarig bestaan van het Koninklijk Nederlands Genoot schap voor Munt- en Penningkunde werd het jaar 1992 tot Numismatisch Jaar uitgeroepen. Het Genootschap heeft als eerste hierop ingespeeld door een ten toonstelling in het Zeeuws Museum te Middelburg te organiseren. De tentoonstelling in Middelburg omvatte een collectie vroege West-Europese munten die op het strand van Domburg en in de duinen van Schouwen zijn ge vonden. Op 3 oktober ontving het Genootschap - voor de derde maal in zijn bestaan - het jubilerende Koninklijk Nederlands Genootschap voor Munt- en Penningkunde ter gelegenheid van zijn najaarsvergadering in Middelburg. In het wetenschappe lijke gedeelte van de vergadering hielden dr. W. Op den Velde en bovengete- kende een verhandeling over de historische achtergronden van de na-Romeinse tijd tot en met de Karolingische tijd. Ook sceatta's en hun achtergronden kwa men aan de orde. Ter gelegenheid van de vergadering werd een zilveren penning geslagen, met op de voorzijde het embleem van het Zeeuws Genootschap en op de keerzijde het wapen van Zeeland en het jaartal 1992. Een ontvangst in huize 's-Hertogenbosch en een diner in de Abdij zetten de ontvangst van het numisma tische genootschap luister bij. De Werkgroep Historie en Archeologie was zo vriendelijk om in haar reeks over drukken de twee uiterst zeldzame verhandelingen van C.A. Rethaan Macaré uit 1838 en 1856 opnieuw uit te geven; deze publikatie sloot nauw aan bij bovenge noemde tentoonstelling. Het gemeentemuseum van Aardenburg werd gesteund bij de inrichting van een numismatische tentoonstelling. Voor de Oudheidkundige Kring West-Zeeuws- Vlaanderen werden twee lezingen verzorgd, één over het Romeinse muntstelsel en de andere over de Romeinse economie en haar invloed op de volkeren van de Volksverhuizing. In het Zeeuws Museum werd voor de jonge Werkgroep Kunst geschiedenis een lezing over de in de numismatische tentoonstelling geëxpo seerde munten verzorgd. Na afloop bezichtigden de aanwezigen de tentoonstel ling. De registratie van het Numismatisch Kabinet Marie G.A. de Man, zoals de ver zameling van de afdeling Munten en Penningen sinds 1991 heet, richtte zich in het verslagjaar op de historiepenningen. 555 Penningen werden gefotografeerd en de munten van de collectie-Hubregtse werden ten behoeve van nadere identi- XV

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1993 | | pagina 17