BRONNEN, LITERATUUR (voor zover meer dan één keer aangehaald) Afkortingen ARA 's-Gravenhage - Algemeen Rijksarchief te 's-Gravenhage Archief (K)ZGW - Archief. Mededelingen van het (Koninklijk) Zeeuwsch Genootschap der We tenschappen Berichten ROB - Berichten van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek Jaarverslag ROB - Jaarverslag van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek te Amersfoort MGH SS - Monumenta Germaniae Historica. Scriptores OMROL - Oudheidkundige Mededelingen uit het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden RA Zeeland - Rijksarchief in de provincie Zeeland te Middelburg Alcuin. 'Vita Willibrordi archiepiscopi Traiectensis' (proza). Ed. B.Krusch, W.Levison. In: MGH SS Rerum Merov., dl. 7, 113-138. Hannover/Leipzig 1920. Vertaling in het Neder lands door P.Bange, in: Weiier, A.G. Willibrords missie. Christendom en cultuur in de ze vende en achtste eeuw. Hilversum 1989, 191-214. 'Annales Bertiniani'. In: R.Rau (ed.). Quellen zur karolingischen Reichsgeschichte. Dl. 2. Darmstadt 1972. 'Annales Fuldenses'. In: R.Rau (ed.). Quellen zur karolingischen Reichsgeschichte. Dl. 3. Darmstadt 1975. Bennema, J., K. van der Meer. De hodemkartering van Walcheren.'s-Gravenhage 1952 (Versla gen van landbouwkundige onderzoekingen 58.4). Besteman, J.C. e.a. (red.). De Vikingen in de Lage Landen getoetst aan de Danelaw. Project middeleeuwse archeologie, cursus 1969-1970. Amsterdam 1971 (Instituut voor Prae- en Protohistorie. Working paper 1). Besteman J.C., J.M.Bos. H.A.Heidinga (red.). Medieval archaeology in the Netherlands. Stu dies presented to H.H. van Regteren Altena. Assen/Maastricht 1990. Blok, D.P. De Franken in Nederland. 3e dr. Haarlem 1979. Blok, D.P. 'De Wikingen in Friesland'. Naamkunde 10 (1978) 25-47. Braat. W.C. 'Die friihmittelalterliche Keramik von Burgh'. OMROL 41 (1960) 95-106. Braat. W.C. 'Zeeland in de Vikingtijd'. Archief ZGW 1954, 135-147. Cappon, C.M. e.a. (red.). Adfontes. Opstellen aangeboden aan prof. dr. C. van de Kieft ter ge legenheid van zijn afscheid als hoogleraar in de middeleeuwse geschiedenis aan de Uni versiteit van Amsterdam. Amsterdam 1984. Dekker, C. 'De komst van de Norbertijnen in het bisdom Utrecht'. In: Cappon e.a. (red.). Ad fontes, 167-186. Dekker, C. Het Kromme Rijngebied in de middeleeuwen. Een institutioneel-geografische stu die. Utrecht 1983 (Stichtse historische reeks 9). Dekker, C. Zuid-Beveland. De historische geografie en de instellingen van een Zeeuws eiland in de Middeleeuwen. Assen 1971, 2e dr. Krabbendijke 1982. Dommisse. P.K. 'Onderzoek naar de eerste omwalling en omgeving der stad Middelburg'. Ar chief ZGW 1904, 1-208. Es, W.A. van. 'Dorestad centred'. In: Besteman e.a. (red.). Medieval archaeology, 151-182. Feen, P.J. van der. 'Geschiedenis van de bewoning van Walcheren tot 1250'. In: Bennema, Van der Meer, Bodemkartering Walcheren 147-159. Fruin Th. Az., R. Het archief der O.L.VAbdij te Middelburg. 's-Gravenhage 1901 Gosses, I.H. De rechterlijke organisatie van Zeeland in de Middeleeuwen. Groningen/Den Haag 1917. 154

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1993 | | pagina 180