Gysseling, M., A.C.F.Koch (ed.). Diplomata Belgica. Gent 1950. 2 din. D'Haenens, A. Les invasions normandes en Belgique au IXe siècle. Le phénomène et sa reper cussion dans historiographie médiévale. Leuven 1967. Hamaker, H.G. (ed.). De rekeningen der grafelijkheid van Zeeland onder het Henegouwsche huis. Dl. 1. Utrecht 1879 (Werken uitgegeven door het Historisch Genootschap gevestigd te Utrecht. Nieuwe reeks 29). Heeringen, R.M. van. 'Archeologische kroniek van Zeeland over 1991'. Archief KZGW 1992, 117-143. Heeringen, R.M. van. 'Archeologische kroniek van Zeeland over 1992'. Archief KZGW 1993, 185-215. Heeringen, R.M. van. 'Verslag van het noodonderzoek op de vroeg-middeleeuwse burcht van Burgh in 1987'. Kroniek van het Land van de Zeemeermin (Schouwen-Duiveland) 13 (1988) 5-14. Henderikx, RA. De oudste bedelordekloosters in het graafschap Holland en Zeeland. Het ont staan van bedelordekloosters voor ca.. 1310 te Dordrecht, Middelburg, Zierikzee en Haar lem, alsmede enige aspecten van de plaats van deze kloosters in het stedelijk leven en daar buiten gedurende de middeleeuwen. Dordrecht 1977 (Hollandse Studiën 10). Henderikx, P.A. De beneden-delta van Rijn en Maas. Landschap en bewoning van de Romeinse tijd tot ca.1000. Hilversum 1987 (Hollandse Studiën 19). Henderikx, P.A. 'Dorpen in de Schelde-delta van de vroege middeleeuwen tot circa 1300'. In: K.Bos, J. van Damme en A.P. de Klerk (red.). Dorpen in Zeeland. Middelburg 1991, 14-34. Huizinga, 3. Burg en kerspel in Walcheren. Amsterdam 1935 (Mededeelingen der Koninklijke Akademie van Wetenschappen, afd. Letterkunde, 80 serie B nr. 2). Tevens verschenen in: Huizinga, J. Verzamelde werken. Dl. 1Haarlem 1948, 526-553. Jankuhn, H. 'Die frühmittelalterlichen Seehandelsplatze im Nord- und Ostseeraum'. In: Vortrage und Forschungen. Dl. 4: Studiën zu den Anfangen des europaischen Stadtewe- sens, Reichenau-Vortrage 1955-1956. Lindau/Konstanz 1958, 451-498. Koch, A.C.F. 'Die Anfange der Stadt Deventer'. Westfalisehe Forschungen10 (1957) 167- 173. Opnieuw uitgegeven in: Tussen Vlaanderen en Saksen. Uit de verspreide geschiedkun dige geschriften van A.C.F.Koch (1923-1990). Hilversum 1992, 35-46. Koch, A.C.F. 'Opmerkingen over middeleeuws Walcheren vóór de 13e eeuw'. Archief ZGW 1958, 3-16. Opnieuw uitgegeven in: Tussen Vlaanderen en Saksen. Uit de verspreide ge schiedkundige geschriften van A.C.F.Koch (1923-1990). Hilversum 1992, 47-58. Koch, A.C.F., J.G.Kruisheer (ed.). Oorkondenboek van Holland en Zeeland tot 1299 (OHZ). 's- Gravenhage/Assen/Maastricht 1970-1992. 3 dln. (verschenen tot 1278). Kort, J.C. Het archief van de graven van Holland. 's-Gravenhage 1981. Lebecq, S. Marchands et navigateurs frisons du haut moyen age. Rijssel 1983. 2 dln. 'Miracula S.Bertini Sithiensia. Libellus miraculorum'. Ed. O.Holder-Egger. In: MGH SS, dl 15- 1. Hannover 1887, 507-522. 'Miracula Sancti Willibrordi'. Ed. W.Levison. In: MGH SS, dl 30-2, Hannover 1934, ongewij zigde herdr. 1964, 1368-1372. 'Ex miraculorum S.Bavonis libro III'. Ed. O.Holder-Egger. In: MGH SS, dl. 15-2. Hannover 1888, 589-597. OSU - Muller Fz., S., A.C.Bouman, K.Heeringa, F.Ketner. Oorkondenboek van het Sticht Utrecht tot 1301Utrecht/'s-Gravenhage 1920-1959. 5 dln. Palmboom, E.N. Het kapittel van Sint Jan te Utrecht. Een onderzoek naar verwerving, beheer en administratie van het oudste goederenbezit (elfde-veertiende eeuw).(Amsterdam 1992, diss. Universiteit van Amsterdam, voorlopige editie). Post, R.R. Eigenkerken en bisschoppelijk gezag in het diocees Utrecht tot de XlIIe eeuw. Utrecht 1928. 155

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1993 | | pagina 181