ficatie en determinatie fotografisch vastgelegd. Voorts werden de Zeeuwse lood jes gefotografeerd. De begroting van het verslagjaar werd besteed aan de door de conservator in 1991 aangekochte jetons. Historisch-topografische Atlas Zelandia Illustrata De conservator drs. LH. Vogel-Wessels Boer bericht als volgt: In januari legde E.A. Binkhorst haar functie als conservator, die zij sinds 1985 had vervuld, neer. Wij zijn haar zeer erkentelijk voor al het werk dat zij in de af gelopen jaren voor de Zelandia Illustrata heeft gedaan. De in samenwerking met het gemeentearchief Middelburg geplande tentoonstel ling over Middelburg kon vanwege huisvestings- en financiële problemen geen doorgang vinden. Mogelijk zal de tentoonstelling in 1993 worden gehouden. Het Genootschap heeft ook in 1992 een prentbriefkaart uitgegeven, te weten een reproduktie van een gekleurde tekening naar een schilderij van Van de Venne uit het eerste kwart van de zeventiende eeuw dat in 1940 verloren ging. Afbeeldingen uit de Zelandia Illustrata werden ten behoeve van de volgende ten toonstellingen uitgeleend: Met het oog op de grens (gemeentemuseum Aarden burg), Het antipendium uit de Abdij te Middelburg (Zeeuws Museum te Middel burg), De wereld binnen handbereik (Amsterdams Historisch Museum), De Zeeuwse VOC boven water; tien jaar onderzoek naar scheepswrakken (Stedelijk Museum te Vlissingen), Goud en velijn: Middelburgse boekbanden van de 17e tot de 19e eeuw (Zeeuwse Bibliotheek te Middelburg), Tijd is geld, maar zal geld ook tijd worden? (Zeeuws Museum te Middelburg), Luthers Zeeland (Zeeuws Museum te Middelburg), Frappante gelijkenissen: J.P. Bourjé (1774-1834) als beoefenaar van kunst en wetenschap (Zeeuwse Bibliotheek te Middelburg), De schilders Schütz (Zeeuws Museum te Middelburg). In de studiezaal van het Rijksarchief in Zeeland werden 163 stukken uit de Atlas geraadpleegd. Ten behoeve van derden werden 97 fotoreprodukties/dia's ver strekt, die in verscheidene publikaties werden gebruikt. In het verslagjaar werden de werkzaamheden ten behoeve van de catalogisering van de aanwinsten van de Zelandia Illustrata en van het inrichten van een fotoca talogus van de Zelandia Illustrata voortgezet. De collectie werd in 1992 zowel door aankoop als door schenking met 53 num mers uitgebreid, te weten: negen kaarten, negen prenten/tekeningen, twee fotoal bums (461 foto's), drie negatieven, twee affiches, 34 foto's en acht delen/bladen documentatie. De belangrijkste aanwinsten waren twee gouaches van interieurs van de hand van J.P. Bourjé (ca. 1800), een aquarel 'Plattegrond der Schelde' (ca. 1830), een aquarel 'Duinen bij Vrouwenpolder' van J. Kagie (ca. 1935), twee fotoalbums met 461 portretten van patiënten van dokter Van der Harst te Koudekerke (ca. 1890-1920), een kaart van een kavel in Nieuwland van de hand van H. van der Leye (1723, perkament) en een plattegrond van Arnemuiden van de hand van J. Pourtancius (1573). Volks- en Volkenkundige Voorwerpen De verzameling heeft in het verslagjaar geen verandering ondergaan. Muziekinstrumenten De verzameling heeft in het verslagjaar geen verandering ondergaan. XVI

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1993 | | pagina 18