Afb. 9. 's-Heer Abtskerke, f?" zuidzijde toren. Potlood tekening J. Gardenier Visscher XVIII B. Zelan- dia Illustratei II, 1467. Verwant met de toren van Wemeldinge is die van Kapelle13. Deze is echter niet voorzien van decoratie en ook zijn de proporties beter; de verhouding tussen romp en steunberen is zodanig dat een grotere rijzigheid en rankheid wordt be reikt. Verder wordt de baksteen naar boven toe steeds kleiner van formaat, het geen wijst op een langgerekte bouwperiode14. Het is derhalve waarschijnlijk dat deze toren grotendeels later werd opgetrokken dan die te Wemeldinge. Nauw verwant aan elkaar zijn ook de torens van Baarland en Oudelande, beide gelegen op het voormalige eiland Borsele-Baarland. In de toren van Oudelande zijn een aantal bewerkte kraagstenen uit de bouwtijd bewaard gebleven die het portaalgewelf ondersteunen. Zij zijn versierd met mannen- en vrouwenhoofdjes met een haardracht die rond 1350 in de mode was15. De toren zal dus wel rond deze tijd zijn gebouwd. De toren van Baarland, die grote overeenkomst vertoont 13. Het huidige toegangsportaal is - net als de galmgaten - het resultaat van een laat-gotische ver bouwing, die eveneens het schip betrof. 14. Hollestelle, De steenbakkerij85-86. Steenformaten zijn in dit geval zeker geschikt om een rela tieve datering aan te geven van de verschillende delen van de toren. De formaten in eenzelfde periode verschillen per plaats echter zo sterk, dat het met de huidige kennis niet verantwoord is ze te gebrui ken voor een preciese datering. Datering met behulp van steenformaten is slechts tot op een halve eeuw nauwkeurig toe te passen, en dan nog onder voorbehoud. 15. Mondelinge mededeling mevr. dr. M.J.H. Madou, tot 1992 docente middeleeuwse kunst en kunstnijverheid Rijksuniversiteit Leiden. 167

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1993 | | pagina 193