qua opbouw en afwerking, zal daarom waarschijnlijk ook rond het midden van de 14e eeuw zijn gebouwd. Aangezien de kerk van Baarland de moederkerk was van het gelijknamige - voormalig - eiland, is het goed mogelijk dat de torens van Ellewoutsdijk (afb. 19) en Bakendorp (afb. Ie) navolgingen daarvan zijn ge weest. Beide torens zijn echter afgebroken, dus verder dan een vermoedelijke da tering zullen we wel nooit komen. Voor Ellewoutsdijk moet opgemerkt worden dat op grond van het feit dat portaal en venster in de Westgevel van de toren in één grote nis waren gevat, een bouwtijd van na 1400 waarschijnlijk is. Dit ver schijnsel wordt namelijk op het eiland verder alleen aangetroffen bij torens uit die periode. De toren van Schore, die qua vormgeving verwant was aan die te Yerseke en Baarsdoip werd vermoedelijk in de 14e eeuw gebouwd. De toren was namelijk zeer sober van vormgeving; in de 15e eeuw zou men waarschijnlijk toch wel enige natuurstenen details hebben aangebracht. Het steenformaat was groot, hoe wel onbekend is hoe groot precies. Evenals bij de toren in Schore zijn bij de to rens in Ovezande en 's-Gravenpolder het forse steenformaat en de grote sober heid de belangrijkste redenen deze torens in de 14e eeuw te dateren. De torens van het tweede type zijn wat later gebouwd dan die van de hierbo ven besproken groep. Het oudste voorbeeld is te vinden in 's-Heer Abtskerke en wordt door L.J. Abelmann, die helaas geen argumenten daarvoor geeft, rond 1330 gedateerd"'. Er is echter een aantal redenen om de bouw van deze toren een stuk later te plaatsen. Ten eerste is er de overeenkomst tussen de toren van 's- Heer Abtskerke en die van Heinkenszand, zoals die op een 18e-eeuwse prent is te zien (afb. 5). Bij beide valt het grote aantal geledingen op. Heinkenszand ligt echter in een polder die pas in de tweede helft van de 14e eeuw is drooggelegd. De parochie is pas tegen 1456 gesticht17. De kerktoren in Heinkenszand, eventu eel behorend tot een kapel, kan daarom niet lang voor 1400 zijn gebouwd. Een tweede argument, dat aansluit op het eerste, wordt gevormd door de decoratie van het westportaal en de torenhal. Het portaal heeft een profiel, bestaande uit een opeenvolging van respectievelijk een klein, een groot en een klein concaaf (afb. 8), dat in het begin van de 15e eeuw ook in het koor te Wemeldinge werd toegepast. De wanddecoratie in de torenhal (afb. 6) laat zich eveneens het beste vergelijken met de versiering van het koor te Wemeldinge (afb. 7)18. Venster- traceringen uit de tweede helft van de 15e eeuw zijn geheel anders van vormge ving, zoals onder andere is te zien in het schip in Kapelle. Een datering rond 1400 lijkt dan ook het meest waarschijnlijk voor de toren van 's-Heer Abtskerke. De overige torens van de groep lijken op het voorbeeld van 's-Heer Abtskerke te zijn gebaseerd. Hoe later ze werden gebouwd, hoe ranker de verhoudingen. Het aantal geledingen neemt af, hoewel de hoogte van de torens toeneemt. Ook de blindnissen worden slanker en kleiner in aantal. Op basis hiervan is het moge lijk de toren van Nisse in het begin van de 15e eeuw te dateren. Het gebruik van witte zandsteen in de boog boven het westraam" en de kraagsteentjes onder de ribben van het portaalgewelf maken het aannemelijk dat de toren van 's-Heer Arendskerke rond het midden van de 15e eeuw is gebouwd. 16. Abelmann, De middeleeuwse dorpskerken, 20. 17. Dekker, Zuid-Beveland, 357, noot 165. 18. Hermans en Kamphuis, De Nederlandse Hervormde Kerk 24-25. 19. De tracering van het westraam is een 20e-eeuwse reconstructie. 168

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1993 | | pagina 194