Afb. 17. Baarsdorp, kerk. Tekening Gemeentearchief Goes, inv.nr. 6550. transeptarm van de kerk in Bourbourg in Frans-Vlaanderen (±1250)46 en onder de transepttorentjes van de O.L.V.-van-Pamele in Oudenaarde. Een derde reden om te twijfelen aan een oorsprong van de hoektorentjes in de Scheldegotische kerkarchitectuur, is het feit dat deze torentjes in Vlaanderen al werden gebouwd voordat er sprake is van zoiets als de Scheldegotiek. Een voor beeld daarvan is de verdwenen kruisingstoren op de huidige St-Bavo-kathedraal in Gent47 en de torentjes op de ringmuur van het Gravensteen in Gent, beide uit het laatst van de 12e eeuw. De arkeltorentjes van dit kasteel hebben dezelfde constructie als die op de Zeeuwse torens. Dergelijke torentjes blijken opvallend vaak voor te komen in de verdedigingswerken gebouwd door graaf Filips van de Elzas. Mogelijk hebben ze een symbolische waarde gehad met betrekking tot het grafelijk gezag48. De wereldlijke architectuur lijkt meer aanknopingspunten te geven bij het zoe ken naar de oorsprong van de Zeeuwse hoektorentjes dan de kerkarchitectuur. Daarom is het interessant te kijken naar een andere vorm van seculiere represen tatieve torenbouw naast de kasteeltorens, namelijk het belfort. Behalve de be- 46. Lotthé. Les Eglises44. 47. De Smidt. 'Een 15e-eeuws kerkinterieur', 79. 48. Mededeling mevr. drs. M. Brandsma, Leiden. 179

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1993 | | pagina 205