We kunnen overigens terugzien op een produktief jaar. De gehele collectie is in het verslagjaar opnieuw geïnventariseerd en een aantal vroege determinaties zijn gecorrigeerd. Het voornemen om binnen afzienbare tijd een catalogus uit te ge ven heeft ertoe geleid dat alle objecten in een nieuw kaartsysteem werden opge nomen. Wanneer deze registratie voltooid zal zijn, zal de collectie in een compu terbestand worden opgenomen, hetgeen hopelijk in 1993 een feit zal zijn. Als dank voor een gift van de Lionsclub te Vlissingen ten bedrage van 5000,- heb ben wij voor de leden een vistocht naar fossiele botten georganiseerd. De tocht naar De Hammen bij de Schelphoek in de Oosterschelde leverde een zestigtal stukken op, waarvan er 31 konden worden gedetermineerd. Aangekocht werden 55 stuks carpalia en tarsalia (middenhands- en voetsbeen deren) van de Coelodonta antiquitatis (wolharige neushoorn) en acht stuks di verse beenderen afkomstig uit het zuidelijk Noordzeegebied. Door bemiddeling van D. Mol kon een rib van de mammoet met pathologische afwijkingen worden aangekocht. Na röntgenologisch onderzoek te Middelburg en pathologisch onderzoek te Utrecht bleek het om een uniek stuk met zeer zeld zame afwijkingen te gaan. J. Valster te Hoek heeft onze collectie aangevuld met 14 fraaie beenderen die hij tijdens duikwerkzaamheden in de Schaar van Colijnsplaat (Oosterschelde) heeft gevonden. We zijn nog steeds verbaasd over het feit dat zulke grote aantallen dieren ons gebied hebben bewoond. J. Valster is ten teken van erkentelijkheid voor zijn jarenlange inspanningen ten behoeve van het Genootschap de Genoot schapspenning als geschenk uitgereikt. Ook aan mijn trouwe medeconservator J.M. Moraal is door het bestuur de Ge nootschapspenning als geschenk uitgereikt. Natuurhistorische Voorwerpen, onderafdeling Mollusken De conservator F.A.D. van Nieulande bericht als volgt: In het verslagjaar werden opnieuw verscheidene determineerbijeenkomsten met leden van de Werkgroep Geologie gehouden. Tijdens deze bijeenkomsten werd ook aandacht geschonken aan de correcte naamgeving van het materiaal. Tevens kwamen we herhaaldelijk tot de ontdekking, dat er steeds nieuwe soorten worden gevonden die nog nooit eerder voor ons faunagebied zijn geregistreerd. Te zijner tijd zullen al deze soorten door de Nederlandse Malacologische Vereniging in de Atlas van Fossiele Schelpen der Nederlandse Stranden en Zeegaten worden ge publiceerd. Aan het eind van de najaarsbijeenkomst van de conservatoren werden wederom door conservator drs. C.J.F. Klaassen enkele tropische schelpen geschonken, te weten: een aantal wat kleinere soorten schelpen afkomstig van de noordkant van Sumbawa en een doublet van Pinctada (een uit de Molukken afkomstige oester soort die bekend is wegens de parels die erin voorkomen). Voorts zijn verworven: een verzameling schelpen van voornamelijk Zeeuwse af komst, welke ruim honderd soorten omvat en in de periode 1954-1980 door dr. ir. W.G. Beeftink uit Middelburg is gevonden, en een honderdtal soort schelpen die in de jaren 1946-1975 door K. Roelse uit Westkapelle op het strand tussen Westkapelle en Domburg zijn gevonden. Het is verheugend dat een nieuwe conservator is gevonden, te weten A. Bock- kom uit Oost-Souburg. Hij zal drs. D.F. Hoeksema uit Middelburg vervangen, die ik hartelijk wil bedanken voor zijn inzet en medewerking. Drs. J.H. Kluiver XVIII

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1993 | | pagina 20