Westerschouwen - Haamstede-B rabers (afb. 5) Dit jaar verscheen de definitieve publikatie van hét 'neolithische deel' van de op graving in Brabers bij Haamstede in 19574. Een reconstructie van het grootste bouwwerk dat gestaan heeft op één van de vier clusters met grondsporen, wordt op het terrein van het toekomstig archeologische themapark Archeon in Alphen aan den Rijn op ware grootte gerealiseerd en zal in 1994 voor het publiek toegan kelijk zijn. Het betreft een klein huis (9,10 x 3,80 m) zonder veestalling. Een van de aardige resultaten van het onderzoek is dat men is gaan twijfelen aan de tot voor kort algemeen aanvaarde theorie over de aard van de bewoning in het Oude Duinlandschap tijdens de Vlaardingen-cultuur. Deze zou in deze ecologische zone een permanent karakter hebben gehad met vooral landbouw en veeteelt. Dit in tegenstelling tot het natte klei- en veengebied waar vanuit tijdelijke kampe menten vooral werd gejaagd en gevist. De bestudering van de nieuwe gegevens leidt tot een veel minder rigide indeling van de bestaanseconomie naar land schapstype. Afb. 5. Westerschouxven-Haamstede-Brabers. Gereconstrueerd huis op basis van de grondsporen van cluster 1Naar Verhart 'Settling or trekking'Fig. IIBoven links en rechts de draagconstructie. Romeinse Tijd Aardenburg - castellum (afb. 6) In 1992 kwam een reconstructie op ware grootte gereed van het grondplan van de porta principalis sinistra van het castellum van Aardenburg, gelegen aan en in de Burchtstraat. Hel Romeinse poortgebouw werd in 1975-1976 opgegraven door de toemalige provinciaal archeoloog ir. J.A. Trimpe Burger. Ter gelegenheid 4. Verhart,'Settling or Trekking?' 189

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1993 | | pagina 215