Domburg - Oostkapelle-Margrietenlaan AWN-lid mevr. G.H. Grootendorst meldde de aanwezigheid van inheems scher- venmateriaal uit de Late Ijzertijd of Romeinse Tijd in de grond van haar tuin aan de Margrietenlaan in Oostkapelle. Ook fragmenten Pingsdorf- en Badorfaarde- werk waren aanwezig. De mobilia werden ongeveer vijftien jaar geleden verza meld bij de aanleg van een vijver en tijdens latere grondboringen. Tholen - Poortvliet De AWN-afdeling Zeeland zette het onderzoek uit 1987 naar een Romeinse ne derzetting nabij Poortvliet voort. Dit jaar werd vier dagen gegraven en wel van 27 tot en met 30 augustus. Vroege en Hoge Middeleeuwen Domburg - strand Westhove (afb. 7) Van het strand ter hoogte van Westhove werden respectievelijk door D.J. Passe- nier en P. van Keulen, beiden uit Domburg, een vroeg-middeleeuws beslagplaatje van brons en een tinnen ring van vooralsnog onbekende ouderdom gemeld*. Door J. van den Berg, oud-voorzitter van de AWN-afdeling Zeeland werden de vondsten door hem in 1984 gedaan op het strand van Oostkapelle, afgestaan aan het Provinciaal Depot voor Bodemvondsten. Het betreft Karolingische cera miek en aardewerk uit de Ijzertijd. Afb. 7. Domburg-strand Westhove. Bronzen beslagplaatje (links) en tinnen ring (rechts). Schaal 1:1. Tekening L.C.J. Goldschmitz-Wielinga, AWN-afd. Zeeland. Domburg - Schuitvlotstraat (afb. 8-9) Door bemiddeling van de heer Chr. Maas van de gemeente Domburg was 5 okto ber een noodonderzoek mogelijk voorafgaande aan de bouw van een supermarkt ten westen van de Schuitvlotstraat. Doel was het bepalen van de exacte ligging van de vorig jaar op papier gereconstrueerde wal van de vroeg-middeleeuwse ronde burcht''. 8. Het bronzen beslagplaatje is voor wat zijn vorm betreft identiek aan een eerder gevonden exem plaar, zie Torsten-Kapelle, 'Metallfunde von Domburg 2', nr 417. 9. Van Heeringen, 'Archeologische kroniek 1991' 120-124. 191

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1993 | | pagina 217