hebben we te maken met bewoning in of nabij de nederzetting Othene die vol gens Gottschalk in 1214 door de zee is weggespoeld en die spoedig daarna weer ongeveer 1 km oostwaarts, op de grens van de Nieuw-Othenepolder en de Oud- Othenepolder, de huidige Margarethapolder, werd herbouwd. ROB-correspon dent A.M.J. de Kraker uit Axel suggereert dat het misschien zou gaan om een curtis van de abdij van Doornzele waarvan in 1242 in deze streek het bestaan wordt vermeld. Kapel Hoogelande Jan Claes Jansz. Oortswerf Afb. 13. Valkenisse. Voorbeeld van de lokalisering van een tot voor kort onbekende vliedberg nabij de kapel van Hoogelande, genaamd 'Jan Claes Jansz. Oortswerf' Naar De Harde en Kooiman, 'Den block daer 't werf in stont'Afb. 11 Valkenisse (afb. 13) In juni kwam een door de Stichting Regionale Geschiedschrijving Zeeland in 1987 geïnitieerde studie naar bekende en nog niet bekende vliedbergen in het ge bied van de Westwatering, grotendeels samenvallend met de huidige gemeente Valkenisse en een deel van de gemeente Vlissingen. De studie draagt de titel: 'Den block daer 't werf instont... een historisch-geografisch onderzoek naar de werven of vliedbergen in de Westwatering van Walcheren' en is uitgevoerd en geschreven door M. de Harde en M. Kooiman18. Het doel van het onderzoek was aan de hand van zogenaamde overlopers, 16e- en 17e-eeuwse registers voor de berekening van de polderlasten, een overzicht te maken van het aantal daarin vermelde vliedbergen in de Westwatering en deze te lokaliseren op een moderne topografische ondergrond. Onder de vijfentwintig 'werven', zeven 'molenber gen' en drie 'hillen' die in de overlopers vermeld stonden, bevonden zich negen tot nu toe onbekende werven, zes onbekende molenbergen en twee onbekende hillen. Over de vraag of onder de molenwerven werven in de zin van mottekaste- len schuil gaan kan op grond van het onderzoeksmateriaal geen uitspraak worden gedaan. 18. Onder meer aanwezig in de Zeeuwse Bibliotheek te Middelburg. 198

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1993 | | pagina 224