Borsele - B o r s s e 1 e - We s t s i n g e 1 Door J. de Ruiter, ambtenaar van de gemeente Borsele, werd op 27 februari een archeologische verkenning uitgevoerd op de plaats van een uit het eind van de 19e eeuw daterend kerkgebouw, later graanloods aan de Westsingel in Borssele. Op 2,55 m onder het maaiveld werden twee funderingen van rode kloostermop pen van het formaat 30 x 15 x 7 cm teruggevonden. Deze bebouwing behoort waarschijnlijk bij het in 1530-1532 verdronken dorp Monster. Het huidige dorp Borssele dateert pas van na de herdijking van het verdronken land in 1616. Brouwershaven In de eerste maanden van het jaar werd door de Stichting Divem et Emergo, ge vestigd te Rotterdam, een verkennend duikonderzoek uitgevoerd naar het in 1682 verdronken dorp Bommenede. De resten van het dorp liggen nu in het Grevelin- genmeer ten noorden van de werkhaven bij Zonnemaire. De begeleiding van de duikactiviteiten was in handen van collega Maarleveld. Een hoeveelheid vond sten kon door bemiddeling van H. Uil, streekarchivaris van Schouwen-Duiveland en Sint Philipsland, worden opgenomen in het Provinciaal Depot voor Bodem vondsten. Het bestaat overwegend uit roodbakken gebruiksaardewerk uit de eer ste helft van de 16e eeuw. Domburg - Badhotel (afb. 18) Tijdens de bouw van appartementen op het terrein van het voormalige Badhotel werden regelmatig verkenningen uitgevoerd. De bouwputten die werden uitge graven tot ca. 3 m beneden het maaiveld lagen op de plaats van de gracht van de vroeg-middeleeuwse ronde burcht van Domburg. De waargenomen profielop- bouw is dezelfde als beschreven in de archeologische kroniek over 1991. Op en kele kleine scherven Pingsdorf- en kogelpot-aardewerk na werden geen vondsten gedaan. Wel werden her en der op het terrein grote kuilen met afval van het Bad hotel zelf aangetroffen. Vermeldenswaard is porseleinen serviesgoed uit de eerste helft van deze eeuw met in groen het gekroonde vignet BAD EN STRANDHOTEL DOMBURG. Volgens stempels op de achterzijde werd het gemaakt bij Bauscher, Afb. 18. Domburg-Badhotel. Porceleinen bord. Breedte van de opdruk 6 cm. 204

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1993 | | pagina 230