Weiden. Duitsland en geïmporteerd door Generaal-Agent Bert Muller in Amster dam. Verder kwamen emaille lampetkannen, glazen mineraalwaterflesjes en lange glaasjes waaruit volgens zeggen pruimenbrandewijn werd gedronken te voorschijn. Goes - 's-Heer Elsdorp Het depot in Middelburg ontving een schenking van R. Bos uit Goes van vond sten in een slootkant in of bij het voormalige dorp 's-Heer Elsdorp. Het terrein wordt ter plaatse bouwrijp gemaakt voor een nieuwe woonwijk. Het oudste type aardewerk betreft fragmenten van Pingsdorfer ceramiek. Hulst - stadhuis (afb. 19) Tijdens het graven van de bouwput voor de uitbreiding van het stadhuis van Hulst in juni werden onder verantwoordelijkheid van de werkgroep stadsarcheo logie door J. Steijns de inhoud van twee 17e-eeuwse beerbakken geborgen. De bouwput ligt pal achter de plek waar vorig jaar aan de Lange Bellingstraat ar cheologisch onderzoek is verricht. Waarschijnlijk behoort een van de beerbakken bij de in 1664 achter het stadhuis gebouwde 'camer', en de andere bij het huis 'Het Meuleken' waarvan de oudste bewaardgebleven transportakte uit 1657 da teert. Onder de vondsten bevindt zich relatief veel luxe glaswerk. Een bijzondere vondst is een compleet zogenaamd kopglas. Dergelijke glazen voorwerpen zijn eerder in Zeeland in Middelburg aan het licht gekomen'2. Exemplaren van tin, die dan 'laatkoppen' worden genoemd, zijn bekend van het verdronken dorp Nieuw- lande in het Verdronken Land van Zuid-Beveland". De voorwerpen werden als instrument in de geneeskunde gebruikt en wel bij het aderlaten of zoals men deze handeling in de middeleeuwen noemde, bij het 'koppen'. Middelburg - Kousteensedijk (afb. 20-21) De systematische beoordeling van bouwplannen door de Werkgroep Stadsar cheologie Middelburg (WSM) leidde tot een eerste 'buitenaktiviteit'. Het betrof een verkennend archeologisch onderzoek naar de bewoningsgeschiedenis van 32. Van Heeringen en Henkes, 'Een merkwaardige vroeg-17e-eeuwse glasvondst'. 33. Van Heeringen, 'Twee tinnen laatkoppen'. 205

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1993 | | pagina 231