een terrein aan de Kousteensedijk, voorafgaande aan de bouw van een gemeente lijke parkeerkelder en het belastingkantoor". Voorafgaande aan het graven van de bouwput werd een 25 m lange profielput gegraven om de bodemopbouw ter plaatse te bestuderen'5. Helaas was het van wege de bereikbaarheid van de parkeerplaats niet mogelijk de proefsleuf lood recht op de Nieuwe Haven te trekken. Het maaiveld ligt op 2,80 m +NAP, de top van de ongestoorde Afzettingen van Calais op 2,20 m -NAP. Een technisch pro bleem vormde de grote hoogte van de ophogingslagen (5 m). Voor en goed in zicht in de opbouw van het terrein was het volgen van het in drie niveau's (1,50 m +NAP, 0 m NAP en 0,70 -NAP) uitgraven van de 50 x 70 m grote bouwput dan ook onontbeerlijk. Het ligt in de bedoeling bij de opening van de parkeerkel der en het belastingkantoor de resultaten in woord en beeld aan een groot publiek te tonen"1. De geschiedenis van het terrein laat zich van oud naar jong in 7 fasen als volgt samenvatten: 1. Op enkele plaatsen zijn moerneringsputten gegraven tot op de Calaisklei, op andere plaatsen tot op een restant Hollandveen van 0,75 m dikte op de genoemde klei. De datering van deze activiteit en daarbij horende maaiveld (0,70 tot 0 - NAP?) konden niet worden vastgesteld. 34. De opgraving vond plaats van 4 tot 12 augustus, de begeleiding tijdens de aanleg van de bouw put in de maanden augustus tot en met december. Uitvoerenden: B. Oele en H. Hendikse (Provinci aal Depot voor Bodemvondsten), L. Goldschmitz-Wielinga en D. van der Linden (Archeologische Werkgemeenschap voor Nederland, afd. Zeeland). 35. Welwillende medewerking werd verkregen van de Dienst Stadsontwikkeling van Middelburg, de Walcherse Bouwunie en architektenbureau Gillissen. Een verkennend historisch onderzoek werd uitgevoerd door het gemeentearchief in de persoon van mevr. A. van Waarden-Koets. Het grondver zet werd uitgevoerd door de firma J. de Jonge uit 's-Heer Abtskerke. De kosten van het onderzoek werden gedragen door de gemeente Middelburg, de provincie Zeeland en de ROB. 36. Dit zal plaatsvinden in de vorm van een boekje met als titel: 'Geld uit de belt. Archeologisch onderzoek in de bouwput van de gemeentelijke parkeerkelder en het belastingkantoor aan de Kous teensedijk te Middelburg'. De realisatie van de publikatie wordt mogelijk gemaakt door sponsorbij dragen van de gemeente Middelburg, het Belastingkantoor te Middelburg, de Walcherse Bouwunie en architektenbureau Gillissen. Afb. 20. Middelburg-Kousteensedijk. Tinnen pelgrimsinsigne van Onze-Li eve-Vrouwe van de Potterie, Brugge. Hoogte 4,5 cm. Foto L.C.J. Goldschmitz-Wielinga. 206

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1993 | | pagina 232