een uitbreiding van het bankgebouw42. Aangetroffen werd een bakstenen kelder met een afmeting van 3 x 5,5 m en een steenformaat van 25 x 11,5 x 5,5 cm. De top van het fundament bevond zich 50 cm onder het straatniveau dat ter plaatse op 1,20 m +NAP is gelegen. Onder de kelder bevond zich een tonput. Beide kunstwerken doorsneden een zwarthumeus bewoningsniveau dat op 0,15 m - NAP op natuurlijk geulsediment rustte. De talrijke scherven uit het bewoningsni veau behoren tot de categorieën Pingsdorf (lx), Andenne, Paffrath, kogelpot en vroeg-rood. Het niveau dateert derhalve uit de 12e of 13e eeuw. Het resultaat van het onderzoek is geheel vergelijkbaar met een opgraving aan de andere zijde van de straat in 19724'. Reimerswaal - Ye r s e k e - S t e e w e g Afbraak van een champignonkwekerij aan de Steeweg te Yersekendam ('t Burchtje) in het toekomstig uitbreidingsplan van de gemeente Yerseke leidde tot een verkennend onderzoek. De resultaten waren positief. Direkt onder het maai veld trof B. Oele van het Provinciaal Depot voor Bodemvondsten de ca. 0,90 m brede fundamenten van het kasteel van de heren van Yerseke aan. Het gebouw heeft een geschatte omvang van 20 x 30 m44. Voor 1993 is van de zijde van de gemeente een subsidie toegezegd om het vooronderzoek te kunnen afronden. Reimerswaal - Verdronken Valkenisse Voortschrijdende erosie vanuit de Schaar van Valkenisse in de Westerschelde ten zuiden van Krabbendijke spoelde over een groot oppervlak restanten bloot van het in 1570 verdronken dorp Valkenisse45. Op 5 september werd de lokatie ver kend door H. Hendrikse in gezelschap van de AWN-afdeling Den Haag. Een se lectie van de aangetroffen mobilia is opgenomen in het Depot voor Bodemvond sten. Ook R. Bleyenberg uit Nieuw-Namen meldde in oktober het blootkomen van bakstenen fundamenten en ca. 20 doodskisten. Door de snel wisselende ter reingesteldheid waren de kisten een maand later niet zichtbaar meer. De familie De Jongh uit Meliskerke verzamelde enkele stukken vroeg-14e-eeuws aardewerk en een tinnen religieuze medaille met aan de ene zijde de verrijzenis van Christus en aan de andere zijde Sint Christoffel. De vondsten konden op het depot worden gedocumenteerd. Terneuzen - Bierv 1 i et-Stadsweide (afb. 22) Met hulp van studenten van de Hogeschool Zeeland afdeling PABO is in verband met huizenbouw van 8 tot 9 september een onderzoek uitgevoerd op de hoek van de Stadsweide en de Boterzandestraat te Biervliet46. Het opgravingsterrein ligt in de oude stad die door overstromingen in 1375 en 1404 onbewoonbaar werd en is verlaten. Tot in de jaren zeventig van deze eeuw vond nauwelijk herbouw plaats. 42. Het grondverzet werd uitgevoerd op 3 augustus door de firma J. de Jonghe uit 's-Heer Abts- kerke en technisch begeleid door B. Oele, L. Goldschmitz-Wielinga en D. van der Linden. 43. Zie Jaan'erslag ROB, 1972, 125. 44. Er zijn geen afbeeldingen van het kasteel bekend. Enkele gegevens geeft Van den Broecke, 'Middeleeuwse kastelen', 258-259. 45. Abusievelijk als Kruiningen vermeld in Jaarverslag ROB 1989. 164; zie ook Van Heeringen, 'Archeologische kroniek 1989', 116 onder Waarde. 46. De leiding van het onderzoek was in handen van B. Oele en H. Hendrikse, Provinciaal Depot voor Bodemvondsten te Middelburg. 210

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1993 | | pagina 236