Het Koninklijk Zeeuwsch Ge nootschap der Wetenschappen, opgericht in 1769, stelt zich ten doel wetenschap te beoefenen en kennis te verbreiden, inzon derheid met betrekking tot Zee land. Het tracht dit doel te ver wezenlijken door de instand houding en uitbreiding van mu seale verzamelingen, de uit gave van wetenschappelijke pu- blikaties en van een cultureel- wetenschappelijk tijdschrift, en de organisatie van lezingen en congressen. Voor de vakgebieden geschie denis, archeologie, geologie, rechtsgeleerdheid, muziek, theologie, maatschappijweten schappen, film, media, commu nicatiewetenschappen, kunst geschiedenis en techniek kent het Genootschap Werkgroepen. Behalve de Werkgroepen zijn een aantal Commissies actief, met name op het gebied van in terne aangelegenheden van de vereniging, de cultuurhistori sche en natuurhistorische ver zamelingen van het Genoot schap en publikatiezaken. U kunt het Genootschap steu nen door toe te treden als lid en/of een bijdrage te leveren aan de werkzaamheden van één van de Werkgroepen of Com missies. Voor nadere inlichtingen over het Genootschap gelieve men zich te wenden tot het secretari aat, Kousteensedijk 7, 4331 JE Middelburg; telefoonnummer; 01180-30347.

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1993 | | pagina 243