niet best aan toe was. Twee gekwetsten overleden later aan hun verwondingen en één patriot werd vermoord en 'onteerd', waarschijnlijk ontmand, zoals in 1672 de gebroeders De Witt. Een aantal patriottisch gezinde regenten hield zich eerst verborgen, maar nam later de vlucht naar Antwerpen. De plunderingen werden op het platteland van Schouwen voortgezet in de eerste maanden van 1788. Op 26 februari onderging slot Moermond bij Renesse dit lot. Het werd toen bewoond door de patriot mr. Cornelis Ascarius van Sypesteyn, schepen en raad van Haarlem". In Zierikzee werd de rust hersteld toen op 25 september 1787 in de ochtendvroegte dr. RA. de Jonge een nieuw stadsbestuur vormde met zichzelf als gemeente-burgemeester. Dr. Jan Macquet werd aangesteld als regerend burgemeester. Negentien patriot ten, onder wie de kroniekschrijver De Kanter, werden daarna geruime tijd gevan gen gehouden in het 's Gravensteen en in het stadhuis. Na het oproer heeft de stadhouder op 20 maart 1788 de Zierikzeese stadsrege ring nog eens gewijzigd. Dr. Daniël Anthonie de Massis werd regerend burge meester en raad, dr. Jan Macquet schepen en raad. Pieter Abraham de Jonge raad, dr. Abraham Jacob 's Graeuwen pensionaris honorair en tot stadssecretaris werd aangesteld mr. Frangois Clement die ook pensionaris honorair werd. Hiermee waren de medici buitengewoon goed vertegenwoordigd in hel stadsbestuur. Bij de opnieuw gewijzigde stadsregering van 1794 werden aan de medici in de raad toegevoegd dr. Adriaan Bruijnvisch Maatjes en zelfs een chirurgijn, Leendert de Groote. Opnieuw hadden de geneesheren een buitengewoon aandeel. 1795 Na kleinschalige pogingen in 1794 om stad en eiland in staat van verdediging te brengen, werd in het begin van 1795 geheel Nederland veroverd door de Franse troepen toen de strenge winter de grote rivieren deed dichtvriezen. Ook in Zierik zee dansten de burgers om de vrijheidsboom en de leuze 'vrijheid, gelijkheid en broederschap' klonk in het kleine stadje. De patriot Johannes de Kanter heeft hiervan op enthousiaste wijze in zijn Chronyk van Zierikzee (1795) getuigd. De jonge medicus Nicolaas de Kater werd daarna op 6 februari als afgevaardigde van Zierikzee naar Middelburg gestuurd om de Franse commandant in kennis te stellen van wat er in Zierikzee was gebeurd en om te verzoeken daar snel Franse troepen heen te sturen. In de nieuw gevormde stadsregering, nu de municipaliteit geheten, werd een aantal oude patriotten opgenomen, zoals Pieter de Kanter. Si- bertus Carolus 's Graeuwen, de drukker en uitgever Pieter Ozias van den Thoorn. de secretaris Frangois Breekpot en de medicus Robbert Carel Ermerins. De grote vertegenwoordiging van de medici in het stadsbestuur was daarmee ten einde. In de eerste vergadering van het Physisch College te Zierikzee op 9 februari 1795 bood voorzitter dr. Nicolaas de Kater de vurige patriot A. van Linden van den Heuvell de gelegenheid een feestrede te houden. Deze reder was uit Vlaar- dingen gevlucht en hield hier een vlammende toespraak waarin hij zijn vreugde uitte over de bevrijding van het juk van het gehate Oranjehuis. Hij richtte zich tot zijn verlichte medeburgers als volksvertegenwoordigers en verheugde zich over 35. De Kanter, Chronyk168-182, 183-426; Westendorp Boerma, 'Volksoploopen'; Van Rooden, 'De plunderingen op Schouwen'; Van Hoorn, Overzicht, 71. 35

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1993 | | pagina 61