PUBLICATIE WY Bailliuw Burgcmecfter cn Scheepenen tkr Scad Zierikzee en on derhorige Jurisdictiën Saiut: doen te wceten» Dat cr onlangs in Amflerdam ccne Maatfchappic eer behoude nis van Drenkelingen is opgeregt, waarvan deBefticr- tiers een Pr&mie van Ses goude Ducaten of een goude Ccdenk-Penningbeloven aan alle de zuiken, die, ccn Mensch zonder cenig teken van leven uit het water ge- haait zyndc, door ccn goede behandeling tot zich zei ven zullen hebben gebragtdaar by de onkoilen die in een Herbeig of ander Huys, ten nutte van den Dren keling zyn aangelegt, mits niet belopende boven de Vier Ducaten daarenboven nog ecne onbekrompen beloning aan een Genees of Heelmeellcrzo hynier is beloonten in beide laafle gevallen't zy de Perzoon in 'i leven behouden is dan niet; mits dat twee brave Menfchen, van onbefproken Naam cn Faam, zyndc geweest Oog getuygen en geen belang hebbende in 'c trekken der Premie, eene fchriftelykc Vctklarlftg'geVeU,*" moetende die Verklaring gezonden worden aan den Boekverkoper Pictcx Meyer op den dam te Amflerdam alwaar de Verklaring echt bevonden zyndc, de uitde ling een Maand daar na zal gefchicdcn. Onder de middelen ter bchoudtnifle geven Zy op «kze, 1. Het fpoedig, flcrk, aanhoudend blazen in 'i fon dament met een Toebaks, of andere Pyp, of khede Van ccn Mes indien dezelve vervuld kunnen worden met den winnen cn prikkelenden rook van den Toe- bak is het beter als met de enkele Lueht cn Wórdook is het van het eerde ogenblik af nuttig, dat een der Omlfaudcrszyncn mond tegen dien des Drenk< links zet, de warme adem in blaast, met zyn ecne hand de Neus gaten torhout, cn met de ander op dc linker Borst des Drcnkcliuks beunt. 2. Moet men tr.igten het kout ennar Lichaam voor- zigtelyk droog en warm te maken, als by voorbeeld, lu-t watm heaibd en onder kledcien van een dcrom- itanders aan te doenin warme wollc Dekens, of ais le n 'twee gezonde Menfchen 't zelve in een Bed te leggen, v or ccn matig Vuur tc koelkren, in warme Asch van Bakkots, Biouwers en andere Fabrieken tc leggen,het Lu haam overal, maar inzonderheid langs den gehelen ruggengraat, van her hooft af, tot hecondcrlyf tocltcrk te wry ven met warme wolle Doeken, of met Doeken in Brandewyn natgemaakt, of mee veel droog Zout be- flrooit, ook kan men onder de Neus houden ccn natte Doek van Brandewyn, of cenig vlug Zout, geiyk ais de Geest van Amaniak zout cn de zyden van het Hoofc daarmede wry ven gclyk ook met een Veer van ecu Pen in de Neus en Keel prikkelen, ook moeten de Dren kelingen zonder uitbel, zoo het mogclyk zygelaten worden uit een groten Ader op den Arm of uit de Strot Ader. Zy keuren geheel cn al af een Drenkeling te rollen op ccn Ton, of optehangen aan Armen cn Bccncn» ook het ingeven van Wyn of cenige bei ken Drank, vour dat men ccnig teken van leven befpeurt heeft. Endc nademaal Wy ten doelwit hebben het bchon l van zulke ongelukkige Menfchen, Zo is 'c, dat Wy alle en icgelyk van onze Burgers, In cn Opgezetenen van Onze Hooge Jurisdictiën by dezen quaÜficeren cn —volle~vrybeid.gcy.ej 1 om alle Verdronken Lich uraen geen teken'van befchadiging daar aan ontdekkende, of geen blyk voorhanden zyndc, dar 2c van re vooren om- gebragt waren, uit het Water aanftonds te halen, in het een of ander Huts tc bezorgen, gclyk in Onze Stad vanZierikzee daartoe aangewezen word het Gasthuvs voor zulken, die men niet weet waar zy 't huys horen cn dc middelen ter herbellinghier vooren opgegeven, aan dezelve te applicecrcnDoch indien alle aangewen de middelen vrugieloos mogten bevonden wordenz-il men daar na verpligt zyn aan den Heer ö.tlliuw deezec Stad kennis te gevenom daar in verder te handelen, zo als Wy te raade zulkn worden. Fn dewyl wy niet twyffclen of alteonzeBurgers, In en Opgezetenen van Onze Hooge Jurisdictiën geern zul len meede werken tot het bereiken van dit ons heilzaam oogmeik, irbbcn Wy deze doenPubliceeren, Affige- ren en Diltribueereu, daar het nodig was. Aldus gedaan by Balliuw, Burgc mecfter en Scheepenen dcrSrad Zie- rikgee op huydcn dtcjc 28 fulj r 768. My Bekend.) J: DU CLAUX. Te ZIERIKZEE, GcdiukiDy l. van ZWYMVOEREN, BockJtttkkciopJcoaJeA{ipclauikiiyS3. Afh. 10. Aanwijzingen voor het redden van drenkelingen, in 1768 afgekondigd door het stadsbestuur van Zierikzee, naar aanleiding van de oprichting van de Maatschap pij tot redding van drenkelingen. Gemeentearchief Zierikzee. 50

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1993 | | pagina 76