JAARVERSLAG VAN DE SECRETARIS OVER 1992 In 1992 werden de beleidsplannen van de Werkgroep Film/Media-Communica tiewetenschappen en van de Werkgroep Kunstgeschiedenis door de Algemene Ledenvergadering van het Genootschap goedgekeurd. Daarmee telt het Genoot schap thans acht Werkgroepen. Met het Pieter Zeemangezelschap in Zierikzee werd contact opgenomen om na te gaan of enige vorm van associatie tot de mo gelijkheden behoorde. Indien dit zo zou zijn, zouden natuurwetenschappen en techniek opnieuw een plaats in het Genootschap krijgen. In de Algemene Ledenvergadering van 30 juni werd de Commissie tot redactie van het tijdschrift Zeeland benoemd, waardoor het aantal vaste commissies op vijf kwam. De Genootschapscolleges verliepen zeer succesvol. Over deze en andere activi teiten en gebeurtenissen wordt hieronder verslag gedaan. Bestuur en administratie In de Algemene Ledenvergadering van 30 juni werd J.A. Heyse in verband met de afloop van zijn tienjarige zittingsperiode als thesaurier uitgeluid. De voorzitter zwaaide hem lof toe en overhandigde hem een kleine attentie. De heer M.J. van der Linde werd tot zijn opvolger benoemd. De overige leden van besturen en Commissies werden tijdens de Algemene Le denvergadering van 30 juni herbenoemd. Het Dagelijks Bestuur vergaderde zevenmaal, het Algemeen Bestuur viermaal. De Algemene Ledenvergaderingen werden op 30 juni en op 15 december gehou den. De functie van administratrice werd vervuld door A.K. de Feijter-van Noppen. Administratie van het Genootschap: Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der We tenschappen, p/a Zeeuwse Bibliotheek, Kousteensedijk 7, 4331 JE Middelburg. Telefoonnummer: 01180 - 30347. Vertegenwoordiging Drs. J.H. Kluiver, J.M. Moraal en prof. dr. H.J. Pabbruwe hadden namens het Genootschap zitting in het bestuur van de Zeeuwse Museumstichting (eerstge noemde als secretaris). Drs. L. Zoodsma volgde A. Teunis op als vertegenwoordiger van het Genoot schap in het bestuur van de Stichting Omroep Zeeland. Drs. I.H. Vogel-Wessels Boer vertegenwoordigde het Genootschap in de sectie cultuurbeheer van de Zeeuwse Culturele Raad. Dit adviesorgaan werd overigens op 7 december opgeheven. In de Delta-Academie van Wetenschappen was het Genootschap door mr. J. van Marion en drs. G.M. Kerkhof vertegenwoordigd. Lidmaatschap Aan het begin van het verslagjaar telde het Genootschap 1598 leden. Het lid maatschap werd door 91 leden opgezegd. Tijdens de Algemene Ledenvergade ringen van juni en december werden 95 nieuwe leden benoemd. In de loop van 1992 ontvielen het Genootschap door overlijden: prof. F.F.F.E. van Rummelen, dr. A.I. Vos, mr. J. van Aartsen, W. Bontkes, drs. F.J.E.M. Mulders, A. Smies Bij- VI

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1993 | | pagina 8