houwer, ds. J.Ph. Hilhorst, J.A. Klompe, A. de Pagter, ds. A.C.D. van den Bosch, F.A. Boom, W.J. Pfeiffer, H.M. Bloemhof, A.J.H. Polderman-Visser, L.M.K. Stoel, ir. J. van der Linden, prof. dr. L.H. Klaassen en drs. G.J. Willemsen. Eind 1992 telde het Genootschap ca. 1584 leden, waaronder 40 huisgenootleden. Gebeurtenissen en activiteiten In de maanden januari en februari werden de Genootschapscolleges met serie III. die de Islam tot onderwerp had, afgerond. Deze colleges trokken veel belangstel lenden. Dat gold ook voor series I en II van de colleges, die in de maanden sep- tember-oktober en november-december door respectievelijk drs. C. Portheine- Caudri en prof. dr. J.M.M. de Valk werden verzorgd. Op 17 februari werd aan E.A. Binkhorst wegens haar verdiensten als hoofdcon servator en conservator van de Historisch-topografische Atlas Zelandia Illustrata als blijk van erkentelijkheid de Genootschapspenning als geschenk uitgereikt. Op 26 maart ontving prof. dr. J.M.M. de Valk de Genootschapspenning. J.M. Moraal mocht tijdens de vergadering van het Algemeen bestuur van 14 april bij zijn afscheid als bestuurslid de Genootschapspenning in ontvangst nemen. Op 26 mei werd in de Kloveniersdoelen te Middelburg deel I van de reeks Exem- pla Musica Zelandica gepresenteerd. Het betrof een door het Genootschapslid dr. A.A. Clement bezorgde fascimile-editie van Pieter Bustijns IX Suittes pour Ie Clavessin. In juli verscheen de provinciale nota 'Met cultuur in zee', die het Genootschap weinig of geen perspectief bood. Ondergetekende legde in een schriftelijke reac tie de provincie de bezwaren van het Genootschap voor. In een poging subsidie van provinciewege te verkrijgen voegde het bestuur bij deze reactie een lijst met subsidiewensen. Inmiddels is de nota terugverwezen naar de samenstellers en dus niet door Provinciale Staten in behandeling genomen. Op 11 september werd herdacht dat de Lutherse Kerk te Middelburg 250 jaar ge leden in gebruik werd genomen. Ter gelegenheid van dit feit werd in het Zeeuws Museum de tentoonstelling Luthers Zeeland geopend. Hierbij was het Genoot schap door enkele bestuursleden vertegenwoordigd. Het Genootschap was even eens vertegenwoordigd bij de officiële opening van de Open Monumentendag, die op dezelfde dag plaatsvond. De op 12 september gehouden excursie naar België, tijdens welke onder andere Oudenaarde en Doornik werden bezocht, trok ca. 120 belangstellenden en verliep over het geheel genomen succesvol. Een vijftal bestuurs- en overige leden gaven gevolg aan een uitnodiging om op 26 september de Gruuthuse-Dag in Slot Haamstede bij te wonen. Op 23 november aanvaardde prof. dr. PA. Henderikx, eindredacteur van de Commissie tot redactie van Archief en Werken, met een inaugurele rede, welke in aangepaste vorm in deze aflevering van het Archief is opgenomen, het ambt van hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam. Bij die gelegenheid mocht de jonge hoogleraar uit handen van voorzitter mr. J. van Marion de Genootschaps penning in ontvangst nemen. Om de banden tussen bestuurs-, Commissie- en projectgroepleden wat nauwer aan te halen werd op 21 december in huize 's-Hertogenbosch een 'kerst'receptie gehouden. Daarbij was ook de nieuwe Commissaris der Koningin in Zeeland, drs. W.T. van Gelder, aanwezig, die van deze gelegenheid gebruik maakte om na der kennis te maken met het Genootschap. VII

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1993 | | pagina 9