'ZELANDICA' IN HET KONINKLIJK HUISARCHIEF B. Woelderink 1Ter introductie Het Koninklijk Huisarchief als instelling omvat meer dan de archieven van het Huis Oranje-Nassau. Toen onder het regentschap van koningin Emma het ge bouw dat mede bestemd was voor de berging van die archieven tot stand kwam, omvatte het al door en in zijn bouwkundige opzet tevens een bibliotheek en een museum. De museale verzameling is tot stand gekomen door de samenvoeging van kleine historische collecties, aanwezig in verschillende paleizen, meest ver zameld door in de jaren 1870 en 1880 overleden leden van het koningshuis, zoals prins Hendrik (t 1879) en prins Alexander (t 1884). De bibliotheek daarentegen was als één bestaande collectie, die sedert koning Willem III ook een aparte be heerder kende, overgebracht uit het paleis Noordeinde naar het op een steenworp afstand gebouwde pand voor het Huisarchief. In die zin leek de bibliotheek op het conglomeraat van archieven dat al gedurende de regering van koning Willem I over een aparte functionaris als beheerder beschikte. Nu, honderd jaar later on derscheiden we naast de archieven, de bibliotheek en de museale verzamelingen nog een vierde categorie, namelijk de documentaire verzamelingen met als hoofdbestanddeel de fotografische collectie. De vier sectoren zijn verre van mo nolithisch opgebouwd. De cartografische verzameling bijvoorbeeld, die oor spronkelijk een onderdeel van de bibliotheek vormde, wordt nu voornamelijk be heerd door een medewerker van de afdeling archieven. De topografische en historieprenten vallen onder de beheerder van de documentaire verzamelingen; de overige bladen met tekeningen, aquarellen of grafiek sluiten qua beheer aan bij de museale verzamelingen. De totstandkoming van het Koninklijk Huisarchief als een apart hofdepartement voor het beheer van uit een historisch of kunsthistorisch oogpunt behoudens- waardige zaken, versterkte de tendens om aan de leden van het koningshuis aan geboden geschenken die in dat kader pasten, door het Huisarchief te laten behe ren. De 'Zelandica' nu. die in deze bijdrage bij wijze van keuze de revue zullen passeren, zullen dan ook gerangschikt worden volgens enkele belangrijke bezoe ken in de laatste honderdvijftig jaar door het staatshoofd aan de provincie Zee land gebracht, in de tweede plaats rond evenementen als inhuldigingen en jubi lea, die in de genoemde periode aanleiding vormden om vanuit Zeeland huldeblijken aan te bieden van blijvende historische waarde en ten derde via an dere wijzen van verwerving. Het eigenlijke archief blijft in hoofdzaak buiten be schouwing, hoewel juist daar veel materiaal aanwezig is uit de 16e-18e eeuw als neerslag van het contact van de stadhouders met besturen en bestuurders in Zee land. Grensgevallen, bijvoorbeeld documentaire bescheiden die als archiefstuk opgenomen zijn, doch niet onder de definitie van dat begrip vallen, rekent de auteur tot de voor deze bijdrage relevante bescheiden.

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1994 | | pagina 27