DE AUTEURS Ir. J.A. Trimpe Burger (1923) studeerde tuinbouw aan de Landbouwhogeschool te Wage- ningen en was als provinciaal archeoloog voor Zeeland verbonden aan de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek te Amersfoort. Prof.dr. C. Dekker (1933) is vanaf 1981 hoogleraar Archiefwetenschap alsmede de paleo grafie van de 14e tot en met de 17e eeuw aan de Universiteit van Amsterdam. Hij was tot voor kort Rijksarchivaris in de provincie Utrecht en thans Rijksarchivaris met bijzondere opdracht, belast met het samenstellen van een studie over de geschiedenis van de provin cie Utrecht. Dr. J.R Bekker (1946) is vanaf 1972 werkzaam in Zeeland, eerst als huisarts en na 1984 als bedrijfsarts. In 1992 is hij voor drie jaar uitgezonden naar Aruba als hoofd van de Be drijfsgezondheidsdienst aldaar. In zijn vrije tijd is hij actief bezig met onderzoek naar in het wild levende zoogdieren. Van 1988 tot 1992 was hij bestuurslid van de (landelijke) Vereniging voor Zoogdierkunde en Zoogdierbescherming. Over de uitkomsten van onder zoek publiceert hij regelmatig. K. Mostert (1961) is vanaf 1990 werkzaam bij de Provincie Zuid-Holland, waar hij in het zomerhalfjaar broedvogels en planten inventariseert en in de winter aan rapportages werkt. Vanaf 1980 was hij actief lid van de Jeugdbonden voor Natuurstudie (ACJN en NJN) en in het bijzonder van de Zoogdierenwerkgroep. Sinds de oprichting is hij (be stuurslid van de Veldwerkgroep van de Vereniging voor Zoogdierkunde en Zoogdierbe scherming. Hoewel hij uitgebreid veldwerk heeft gedaan in heel Nederland vormt Zeeland een voor hem bij uitstek veel bezochte provincie. De resultaten van veldwerk en onder zoek staan beschreven in vele tientallen publicaties. Dr. R.M. van Heeringen (1953) studeerde archeologie aan de RU Leiden hoofdvak prehis torie, bijvakken middeleeuwse archeologie en quartair geologie. Hij is wetenschappelijk medewerker bij de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek te Amersfoort en provinciaal archeoloog in Zuid-Holland. 141

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1995 | | pagina 171