JAARVERSLAG VAN DE HOOFDCONSERVATOR OVER 1994 De samenstelling van de commissie voor de verzamelingen onderging in het ver slagjaar geen verandering. Aan middelen kwam beschikbaar 6000,- aan giften van de leden boven de con tributie, 5000,- van de begunstigers, en 3300,- aan rente van het Begunsti gersfonds, in totaal 14.300,-. In het jubileumjaar 1994 kregen de verzamelingen ruimschoots aandacht met een grote tentoonstelling onder de titel 'Spiegel van de tijd. 225 jaar verzamelen door het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen'. Alle afdelingen le verden hieraan een tweeledige bijdrage, enerzijds een doorsnede, anderzijds een speciaal thema. Het Zeeuws Museum leverde een bijdrage van 23.000,-, de Provincie Zeeland stelde een subsidie van 17.500,- beschikbaar, de gemeente Middelburg een subsidie van 5.000,-. Niettemin bleef er nog een deficit ad 10.000,- waar tegenover evenwel nog een voorraad te verkopen catalogi van een zelfde waarde staat. Ook mag in aanmerking worden genomen dat een aantal objecten is gerestaureerd, onder meer het kostbare topbureau dat het Genoot schap in 1773 liet vervaardigen voor het secretariaat. De tentoonstelling werd door circa 9000 personen bezocht. Aan de 7500e bezoe ker reikte het bestuur een exemplaar van de Encyclopedie van Zeeland uit. De wens van het Genootschap om in het jubileumjaar tot vernieuwing van de bruikleenovereenkomsten te komen ging niet in vervulling. Van het Zeeuws Mu seum werd nog geen reactie ontvangen op het in 1993 verzonden voorstel. Met het Rijksarchief in Zeeland werd overeenstemming bereikt over een aanvulling op de overeenkomst van 1978 waarin de vereniging van de sinds 1913 afzonder lijk in bruikleen gegeven getekende kaarten met de overige delen van de Zelan- dia Illustrata zal worden geregeld. Een nieuwe ontwerpovereenkomst met de Provincie Zeeland voor het beheer van de verzameling boeken en handschriften door de Zeeuwse Bibliotheek werd voorbereid. Over de afzonderlijke onderdelen berichten de conservatoren als volgt: Boeken en handschriften De conservator mr. W. Dirksen bericht mede namens de conservator Boeken dr. F.F.X. Smulders als volgt: Het overgrote deel van de werkzaamheden in de conservatorschappen Boeken en Handschriften bestond uit het leveren van een bijdrage aan de in 1994 gehouden tentoonstelling 'Spiegel van de tijd' welke een beeld gaf van 225 jaar verzamelen door het Genootschap. Voor de afdeling Boeken en Handschriften van de ten toonstelling werden ongeveer 100 boeken en andere drukwerken en enige hand schriften geselecteerd en een plan van opstelling gemaakt. De heer J. Willemsen van het Zeeuws Museum zorgde voor een doeltreffende inrichting van de afde ling waarvoor onder meer door de soms uitzonderlijke formaten van uitgeslagen boekillustraties een grote vindingrijkheid vereist was. Verder werd het op de af deling betrekking hebbend onderdeel van de catalogus verzorgd waar door de hoofdconservator genomen foto's bij gevoegd werden. De afdeling bewees, dat het Genootschap een zeer gevarieerde boekerij bezit waarin veel categorie├źn drukwerken van de 15e eeuw af door specimina van vaak hoog gehalte vertegenwoordigd zijn, en gaf terloops een overzicht van vijf eeuwen boekillustratie. Een aantal boeken werd om hun fraaie band getoond. XIV

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1995 | | pagina 18