JAARVERSLAG VAN DE SECRETARIS OVER 1995 In 1995 werden na het drukke jubileumjaar wederom tal van activiteiten ont plooid en nieuwe initiatieven genomen. Dat uitte zich onder meer in het instellen van een drietal commissies. De verkoop van de Encyclopedie van Zeeland ver liep gunstig. Gestaag werd doorgewerkt aan de restauratie en renovatie van het huis 's-Hertogenbosch. Bestuur In de algemene ledenvergadering van 12 juni trad de heer mr. J. van Marion als voorzitter terug. In zijn plaats werd de adjunct-secretaris, de heer J.L.J.B. baron Sweerts de Landas, tot voorzitter benoemd, die meteen na zijn aantreden zijn voorganger de erepenning behorende bij het erelidmaatschap van het Genoot schap mocht uitreiken. De voorzitter prees het nieuwe erelid voor het vele werk dat hij in de afgelopen jaren heeft verricht en verheugde zich over het betrokken blijven van de heer Van Marion bij het bestuurswerk als adjunct-secretaris. De Jubileumcommissie werd onder dankzegging voor het vele organisatorische werk gedechargeerd. Tot conservator boeken werd de heer drs. H.J. Vader benoemd. Voor Verkoop Pu blicaties, Ledenwerving en Fondsenwerving werden commissies ingesteld. Tot leden van de commissie Verkoop Publicaties werden benoemd mevrouw drs. D.M.A. Noorlander-van der Lee en de heer C.J.G.Th.M. van Kempen. Mevrouw drs. I. Ooms-Siebenga en jhr. dr. G.F. Sandberg werden tot leden van de commis sie Ledenwerving benoemd. Als leden van de commissie Fondsenwerving wer den geïnstalleerd de heer ir. P.C. Dekker, mevrouw drs. D.M.A. Noorlander-van der Lee, de heer J.L.J.B. baron Sweerts de Landas en namens de Stichting Huize 's-Hertogenbosch de heer J.W. Weug. De heer jhr. dr. G.F. Sandberg trad terug uit de commissie Onderzoek jaarreke ning. Een Jubileumfonds werd ingesteld. In de algemene ledenvergadering van 18 december werd mevrouw drs. D.M.A. Noorlander-van der Lee namens de commissie Verkoop Publicaties tot lid van het algemeen bestuur benoemd. Tot conservator ruilverkeer werd de heer drs. A. van Dijk geïnstalleerd. De overige leden van bestuur en commissies werden her benoemd. Het Dagelijks Bestuur (DB) vergaderde zes maal, het Algemeen Bestuur (AB) kwam vier maal bijeen. Er werden twee Algemene Ledenvergaderingen gehou den. Administratie De functie van administratrice werd vervuld door mevrouw A.K. de Feijter-van Noppen. Zij maakte tevens de verslagen van bestuurs- en algemene ledenverga deringen. Secretariaat van het Genootschap Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen, p/a Zeeuwse Bibliotheek, Kousteensedijk 7, 4331 JE Mid delburg, telefoon 0118 - 654347. Vertegenwoordiging Namens het Genootschap hadden de heer drs. J.H. Kluiver als secretaris, me vrouw W. van Nassau-Damen en de heer drs. F. van der Doe als leden zitting in VI

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1996 | | pagina 10