JAARVERSLAG VAN DE HOOFDCONSERVATOR OVER 1995 De Commissie voor de Verzamelingen onderging een verheugende uitbreiding met de benoeming van drs. H.J. Vader tot conservator boeken en drs. A. van Dijk tot conservator ruilverkeer. De subconservator niet-Europese schelpen A. Boc- kom legde zijn functie neer. Tot vertegenwoordiger van het Genootschap in de Zeeuwse Museum Stichting werd benoemd drs. F. van der Doe. De inkomsten voor het Begunstigersfonds ten behoeve van de verzamelingen be droegen 11.000,-. Hiervan werd 4.500,- bijeengebracht door de leden als gift boven de contributie en 6.500,- door de begunstigers. Daarnaast werd van een aantal leden giften ontvangen voor afzonderlijke aankopen. Bijzondere vermel ding verdient de aankoop van een serie van negen aquarellen door Jan Arends van de buitenplaats Huis Oostkapelle. Het Genootschap werd hiertoe in staat ge steld door subsidies van het Anjerfonds Zeeland, de Provincie Zeeland, de Rabo bank Oostkapelle, Veraz Assurantiën en door een gift van een der leden, maar le verde daarnaast ook een belangrijke eigen inspanning. De commissie kwam tweemaal bijeen ter bespreking van de werkzaamheden. Onderwerpen waren daarbij de vernieuwing van de bruikleenovereenkomsten, uitgave van catalogi van onderdelen van de collecties, verruiming van het aan koopbudget en beleidszaken met betrekking tot het Zeeuws Museum. Boeken en handschriften, onderafdeling boeken De conservator boeken drs. H.J. Vader bericht als volgt: Bij mijn aantreden als conservator boeken van het Genootschap heb ik veel steun ontvangen van mijn collegae conservatores, met name van de heer mr. W. Dirk- sen, die mij in het vak heeft ingewijd. Met de directeur van de Zeeuwse Biblio theek, mevrouw mr. G.E. Huisman en de heren R.M. Rijkse en A. Wiggers heb ik gesprekken gevoerd over de organisatie van de bibliotheek en de inpassing daarin, in de vorm van bruikleen, van het boekenbezit van het Genootschap. Het ligt in de bedoeling te komen tot een nieuwe bruikleen/beheersovereenkomst. Ik kan mij niet geheel aan de indruk onttrekken, dat in het verre verleden een te grote verstrengeling van belangen van de toenmalige Provinciale Bibliotheek en het Genootschap bestond, waardoor soms onduidelijkheden ontstonden. De con dities van de 'huisvesting' (kasten, klimaatbeheersing enz.) zijn uitstekend. Om enig inzicht te krijgen in het bezit heb ik onder meer een aanvang gemaakt met het doornemen van de pamflettenverzameling. Inmiddels zijn meer dan 2000 exemplaren bekeken. Van verschillende zijden ontving het Genootschap in de loop van het jaar schen kingen. Schenking Klaassen: Deze bestond onder meer uit exemplaren van S. Coronel, Middelburg voorheen en thans (Middelburg 1859); Costuymen, ordonnantiën en statuyten der Stad Middelburg en Register der ordonnantiën rakende de Stad Middelburg (Middel burg s.a.). Schenking Schepman: Met de heer Schepman is overeengekomen, dat de collectie van wijlen de heer Hoitsma over zonnewijzers enz. door hem zal worden beheerd en te zijner tijd met de verzameling van de heer Schepman bij het Genootschap zal worden on dergebracht onder de naam 'Collectie Hoitsma-Schepman'. XIII

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1996 | | pagina 17