Commissie Verkoop Publicaties De in 1995 uitgezette koers werd vervolgd. Op boekenmarkten en andere verko pingen werd voor een bedrag van 7.500,- aan boeken en reproducties verkocht. De volledige sets van de Encyclopedie werden uitverkocht. De nevenfunctie - het werven van nieuwe leden - bleek succesvol te zijn. Met de Stichting Huize 's-Hertogenbosch werd verder overlegd over het vaste verkooppunt. Ir. P. Dekker maakte een ontwerp voor kasten e.d. De commissiele den hopen met behulp van mevrouw drs. I. Ooms-Siebenga de activiteiten uit te kunnen breiden naar Zeeuwsch-Vlaanderen. Tevens wil men een vast verkoop punt in Huize 's-Hertogenbosch realiseren. Commissie Fondsen werving De commissie heeft tot taak het verwerven van fondsen voor specifieke projecten van het Genootschap en voor restauratie- en renovatiewerk aan Huize 's-Herto genbosch. De commissie is belast met het werven van advertenties voor het tijd schrift Zeeland en het programmablad voor de Genootschapscolleges en advi seert het Bestuur bij het aantrekken van begunstigers en donateurs van het Genootschap. De commissie kwam vijf maal bijeen. Voor Huize 's-Hertogen bosch werd een aantal verzoeken voor bijdragen aan de renovatie gedaan. Dit re sulteerde in een totaalbedrag van 43.500,-. voornamelijk bedoeld voor het af werken van de grote zaal en de suite. Voor het Genootschap werd 14.000,- ontvangen. In 1996 werden voor de eerste maal advertenties in het tijdschrift Zeeland opge nomen. De commissie wierf in totaal zeven advertenties voor twee edities. In het programma voor de Genootschapscolleges verschenen twee advertenties. De to tale inkomsten uit advertenties bedroeg 3.300,-. In het verslagjaar bleef de sa menstelling van de commissie ongewijzigd. drs. A.M.P. Kaashoek secretaris. JAARVERSLAG VAN DE HOOFDCONSERVATOR OVER 1996 In de samenstelling van de commissie kwam in het verslagjaar geen verandering. Aan middelen kwam beschikbaar: 4.790,- aan bijdragen van de begunstigers, 4.603,38 aan giften van de leden boven de contributie en 3.636,65 aan op brengst van de beleggingen van het begunstigersfonds, bijeen 13.030.03. Het Begunstigersfonds wees per 31 december een besteedbaar tegoed van 34.325,83. De forse stijging van het saldo is vooral te danken aan een legaat van mevrouw mr. A. Versprille te Leiden. Zij had in voorgaande jaren al vaak substantiële schenkingen ten bate van de Zelandia Illustrata gedaan en bleek bij overlijden nog eens 10.000,- voor dit doel te hebben gelegateerd. Hel Genoot schap gedenkt haar offervaardigheid ten bate van de topografische verzameling in grote dankbaarheid. Het fonds is voorts samengesteld uit de tegoeden voor de diverse onderdelen van de verzamelingen. Op deze wijze kan een slagvaardig beleid worden gevoerd en XII

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1997 | | pagina 14