DE HANDEL EN WANDEL VAN DANCKAERT JANSZ. GESCHILLEN TUSSEN HET GERECHT VAN REIMERSWAAL EN DANCKAERT JANSZ. 1498-1511 Yolande E. Kortlever Inleiding Voor geïnteresseerden in oude rechtzaken zijn de Chronologische lijsten van de geëxtendeerde sententiën (uitgebreide vonnissen) van de Grote Raad van Meche- len een dankbaar fonds'. De Grote Raad van Mechelen was in de vijftiende/zes tiende eeuw het hoogste gerechtscollege in de Nederlanden. Men kon bij deze rechtbank in beroep gaan tegen vonnissen van plaatselijke en provinciale recht banken. Voor de lokale geschiedenis kan men interessante zaken vinden, die de plaatselijke verhoudingen kunnen illustreren. Zeker als daarvoor de bronnen in de plaats zelf ontbreken of onvolledig zijn. Eén zaak was met name interessant, namelijk een geschil tussen het gerecht van Reimerswaal en Danckaert Jansz2. Volgens de beschrijving in de Chronologische lijsten was Danckaert afkomstig uit Bergen op Zoom. Het gerecht van Reimerswaal was in appèl (hoger beroep) gegaan tegen brieven van reformatie (aanvraag lot herziening van het vonnis)' verleend door het Hof van Holland tegen twee vonnissen van de schepenen van Reimerswaal. Danckaert Jansz. was wegens bedrog en belediging van afgevaar digden van Reimerswaal veroordeeld tot een hoge boete en een bedevaart naar Guadeloupe in Spanje. Al snel bleek dat Danckaert Jansz. geen inwoner was van Bergen op Zoom. maar poorter van Reimerswaal. Door hel onduidelijke handschrift van de senten tie hadden de samenstellers van de Chronologische lijsten één van de plaatsen van handeling aangenomen voor de woonplaats van Danckaert Jansz. Raadple ging van Slootmans' Pacis- en Koudentarkten bevestigde dat Reimerswaal de woonplaats was van Danckaert Jansz., handelaar in meekrap'. Bergen op Zoom was één van de belangrijkste afzetmarkten voor meekrap. De Bergse jaarmarkten vielen voor dit seizoensgewas precies op het juiste moment. Danckaert Jansz. kwam hier dan ook regelmatig. In de protocollen van rentebrieven en recognitiën van de Bergse schepenbank komt hij vanaf 1478 negen keer voor. In deze proto collen werden door de schepenen onder andere overeenkomsten tussen personen opgetekend. We weten dat Danckaert dus in 1478 volwassen was en handelings bevoegd. In 1502 vinden we een laatste vermelding van hem in de Bergse proto collen. Alle vermeldingen betreffen de handel in meekrap5. Uit de geraadpleegde bronnen blijkt dat Danckaert een bemiddeld en waarschijnlijk vooraanstaand man was. Behalve handelaar in meekrap was hij ook eigenaar van een meestoof en een zoutkeet. Hij is schout en schepen geweest te Reimerswaal. Wellicht heeft hij nog andere ambten bekleed, maar hierover was niets te vinden. Rond 1500 beleefde de stad Reimerswaal haar grootste bloei. Stormvloeden in de zestiende eeuw maakten een einde aan deze bloeiperiode en in 1632 werd Reimerswaal voorgoed verlaten.

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 2000 | | pagina 11