LIJST VAN INSTELLINGEN WAARMEE HET KONINKLIJK ZEEUWSCH GENOOTSCHAP DER WETENSCHAPPEN RUILVERKEER ONDERHOUDT G.G. Trimpe Burger-Mekking Vanaf de oprichting van het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen in 1769 zijn er met instellingen in binnen- en buitenland contacten gelegd, die dikwijls hebben geleid tot een belangrijk ruilverkeer van wetenschappelijke publicaties. De vroegste lijst van adressen waarheen werken van het Genootschap werden ge zonden, omvat de jaren 1869 tot 1885'. In 1907 begon men in het Archief een ru briek met de titel 'Binnen- en buitenlandse instellingen, waarmede het Genoot schap in betrekking staat'. Deze rubriek bleef tot 1940 gehandhaafd. Pas in 1974 werd in het Archief zen nieuwe lijst met ruilpartners gepubliceerd. Deze lijst is in ruim 25 jaar zo veranderd, dat het niet overbodig lijkt opnieuw aandacht aan onze ruilcontacten te schenken. Bovendien zal het ledenbestand in zo'n lange pe riode de nodige wijzigingen hebben ondergaan, zodat velen het genoemde Ar chief mt\. in hun bezit hebben. In de nieuwe lijst van het jaar 2000 is onder de naam van de instelling waarmee het Genootschap een overeenkomst heeft en de plaatsnaam waar die instelling gevestigd is, de titel van het tijdschrift of de soort van publicatie genoemd die wij ontvangen in ruil voor toezending van het Ar chief en Zeeland. Dikwijls worden incidentele publicaties en jaarboeken ge schonken. In verband met de beschikbare ruimte kunnen de titels van deze bij dragen en de inhoudsopgave van de jaarboeken niet vermeld worden. Gelukkig heeft de redactie van het tijdschrift Zeekind besloten in elke afleve ring ruimte vrij te maken voor een kleine selectie van ontvangen werken. Via het ruilverkeer komt een aanzienlijk gedeelte van het boeken- en tijdschriftenbezit van het Zeeuws Genootschap tot stand. Het is onmogelijk alle ontvangen publi caties onder de aandacht te brengen. Getracht zal worden steeds uit verschillende disciplines enkele nummers te kiezen. Hoewel ook uit eigen provincie belang rijke bijdragen binnenkomen, zullen die niet apart vermeld worden in de rubriek 'aanwinsten ruilverkeer', daar zij bijna altijd besproken worden in Zeeland of an dere Zeeuwse tijdschriften. Als de leden van het Genootschap de naam van de instelling kennen waar zij verwachten iets van hun gading te vinden, en de soort publicaties die daar uitge geven wordt, zullen de medewerkers van de Zeeuwse Bibliotheek, waar het boe kenbezit van het Zeeuws Genootschap wordt beheerd, ongetwijfeld behulpzaam willen zijn bij eventuele zoekacties. Noren IZA, Archief KZGW, inv.nr. 337 173

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 2000 | | pagina 183