JAARVERSLAG OVER 1999 VAN DE WAARNEMEND HOOFDCONSERVATOREN Na het overlijden, in 1998, van hoofdconservator dr. J.H. Kluiver nam in eerste instantie zijn plaatsvervanger, dr. F.F.X. Smulders, het hoofdconservatorschap waar. Aangezien hem wegens persoonlijke omstandigheden de tijd voor deze taak ontbrak, werd in de voorjaarsvergadering van de conservatoren W. van Nas- sau-Damen als hoofdconservator voorgedragen. Haar terugtreden kort daarop leidde ertoe dat de beide plaatsvervangend hoofdconservatoren, drs. F. van der Doe en drs. C.E. Zonnevylle-Heyning, in 1999 het hoofdconservatorschap waar namen en beurtelings als adviseur de bestuursvergaderingen bijwoonden. De Commissie voor de Verzamelingen kwam in 1999 driemaal bijeen ter be spreking van de werkzaamheden en activiteiten. De Commissie werd in 1999 uit gebreid met een conservator Muziekinstrumenten. In de algemene ledenvergade ring van juni werd in deze door het overlijden van J.H. Kluiver ontstane vacature J. Vogel benoemd. J.M. Moraal werd namens de Commissie voor de Verzamelin gen tot vervanger van F.A.D. van Nieulande in de Genootschapsraad aangewe zen. Er is in het verslagjaar veel werk verzet op hel gebied van de verzamelingen van hel Genootschap. Vooral hel organiseren van ontruimingen en verhuizingen vergde veel tijd. De ontruiming van Huize 's-Hertogenbosch, de verhuizing van het Provinciaal Depot voor Bodemvondsten naar zijn nieuwe behuizing in de voormalige brandweerkazerne als Provinciaal Archeologisch Centrum Zeeland, en de verhuizing van het Rijksarchief in Zeeland naar hel Van de Perrehuis aan hel Hofplein als hel Zeeuws Archief brachten de nodige werkzaamheden met zich mee. Ook de wegens verbouwing voorgenomen sluiting van het Zeeuws Museum en de aanstaande opheffing van het depot van het Rijksarchief te Oost- Souburg vroegen veel aandacht. Delen van de verzamelingen zullen ten gevolge van deze veranderingen naar andere plaatsen worden overgebracht, bijvoorbeeld boeken van het Zeeuws Museum naar de Zeeuwse Bibliotheek en zegels en stempels van het Zeeuws Museum naar het Zeeuws Archief. De muziekinstru menten. die in Huize 's-Hertogenbosch stonden, vonden een plaats in het voor malige stadhuis te Veere. Mede naar aanleiding van de ontruimingen en verhuizingen is een nadere in ventarisatie van de Genootschapseigendommen gemaakt. Vooral in de afdelingen Kunst, kunstnijverheid en historische voorwerpen. Archeologische voorwerpen en objecten en Volkenkundige voorwerpen zijn hiermee grote vorderingen ge maakt. Tijdens deze werkzaamheden bleek dat de registratie door het Zeeuws Museum en de bereikbaarheid van de voorwerpen aldaar te wensen overlieten. Ook werden de bruiklenen aan derden onderzocht en is er een begin gemaakt met de controle van de verblijfplaatsen, als gevolg waarvan verloren gewaande voor werpen zijn teruggevonden. Systematisch onderzoek werd verricht naar de ver blijfplaats van voorwerpen die zich buiten de beheersinstellingen bevonden. Op de collectie naturalia na waren aan het einde van het verslagjaar alle voorwerpen die zich om studie- of andere redenen elders bevonden, bij de officiële bruikleen- nemers retour. Ook het ruilverkeer werd dit jaar aan een grondige inspectie onderworpen. Voorts is met extra inspanningen verder gegaan met het verzamelen van docu- 187

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 2000 | | pagina 197