AACHTINGSWAARDIGE VRIENDIN' DRIEËNVIJFTIG BRIEVEN VAN EEN DIENSTBODE UIT THOLEN Betty Blikman-Ruiterkamp De brieven Eind 1996 verwierf het Gemeentearchief Schouwen-Duiveland het familie archief-Vlaander. Dit archief omvat naast genealogische gegevens en foto's een serie brieven, geschreven door Pietje Willemse aan Maatje Weijler'. De corres pondentie heeft als begindatum 18 januari 1861 en eindigt op 3 november 1873. De drieënvijftig brieven zijn geschreven op postpapier van redelijke kwaliteit, voorzien van een watermerk. Van enkele brieven zijn de omslagen nog aanwezig. De adressering varieert. Veelal luidt deze: 'Aan Maatje Weijler ten huize van Jacob Weijler Tholen'. Wanneer het betreffende epistel echter bij een andere brief was ingesloten, staat op de omslag: 'Aan Maatje Weijler in handen'. Alle brieven zijn. op één na (nummer 45), gericht aan Pietjes hartsvriendin Maatje. Brief nummer 45 heeft als aanhef 'Mijn beste vriendjes'. Hoewel geen namen vermeld worden, is uit de tekst op te maken dat deze brief gericht is aan de ouders van Maatje, in wier huis Pietje ooit vele gezellige uren had doorgebracht. De eerste zeven brieven hebben als aanhef 'Aachtingswaardige Vriendin!' Daarna varieert zij op het thema 'Lieve vriendin'. Pietjes handschrift is niet altijd even regelmatig. Daarbij zijn op diverse plaat sen beschadigingen in het papier opgetreden, waardoor enkele woorden onlees baar zijn geworden. Voor een meisje met alleen lagere school kon ze goed schrij ven. Dat oefening kunst baart, is duidelijk zichtbaar. Haar handschrift wordt in de loop der jaren beter, evenals haar taalgebruik, waarin men duidelijk de in vloed van het Zeeuwse dialect kan waarnemen. Bij de woorden 'half' en 'hoop' ontbreekt bijvoorbeeld regelmatig de 'h'. 'Afijn' wordt 'avijn', 'soms' wordt af en toe 'zoms' en in het woord 'schrijven' ontbreekt steevast de 'h'. In Pietjes brieven zijn slechts incidenteel punten en komma's geplaatst. Om de leesbaar heid van de brieven te vergroten zijn deze in deze uitgave toegevoegd, evenals hoofdletters aan het begin van een nieuwe zin en bij namen van personen en plaatsen. In de brieven komen wel degelijk hoofdletters voor. 'Vriendin', 'Vader' en 'God' worden bijna altijd met een hoofdletter geschreven, evenals de maan den van het jaar. Bij andere woorden worden hoofdletters te pas en te onpas ge bruikt. De door Pietje aangebrachte kapitalen zijn in de transcriptie weergegeven. Opmerkelijk is brief nummer 48. In deze korte brief zijn de leestekens correct aangebracht, is het taalgebruik beter en het handschrift vloeiender. Het is duide lijk dat iemand anders deze brief voor haai' geschreven heeft, mogelijk in ver band met de emotionele toestand waarin zij zich op dat moment bevond. Haar man leek tijdens het schrijven van deze brief te zullen overlijden en het lijkt aan nemelijk dat iemand die bij dit sterfbed aanwezig was, Pietjes woorden heeft ge noteerd. Wanneer de betekenis of spelling van een woord onduidelijk is, is deze cursief achter dit woord geplaatst. Veel woorden zijn fonetisch weergegeven. Pietjes ge- 25

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 2000 | | pagina 35