Antwerpen, streek in 1599 te Middelburg neer. waar hij in 1617 overleed. Hij stond in contact met vele geleerden uit zi jn lijd en was zowel begaafd als veelzijdig. Zo is hij de ontwerper van de oudst bekende Nederlandse grammatica, maar ook schreef hij onder meer theologisch werk en verrichtte hij sterrenkundige waarnemingen, die door Van Lansbergen zijn gepubliceerd. Van Radermachers veel zijdigheid getuigt een bewaard gebleven notitieboek, het Album Rotarii, waarin fragmenten zijn op genomen van een groter, verloren gegaan, geschrift, dat als opschrift droeg 'Locis Communis'. De zelfde titel werd nadien ook door Isaac Beeckman voor diens aantekeningen gebruikt. Zie: K. Bost oen: 'Kaars en Bril. De oudste Nederlandse grammatica'. In: Archief kzgw 1984: Idem, Bonis in bnnwn. Jolian Radernutcher de Oude (1538-1617), humanist en koopman. Hilversum, 1998; idem. Het album J. Rotarii. Tekstuitgave van het werk van Jolum Radernutcher de Oude 1538-1617). Hil versum 1999. Voor de wetenschappelijke interesse van andere telgen van de familie Radermacher, zoals Samuel, Johan Cornelis (1700-1748), Daniël in. of Johan C.M. Radermacher, zie: Davids. Zee wezen en wetenschap; Zuidervaart, Van 'kunstgenoten' en hemelse fenomenen. Vgl. ook: mmv 2, 1153-1156. 127. De gelecrdennaam 'Rotarius' is ook gehanteerd door de predikant Andreas Radermacher uit Colijnsplaat. Zie de veilingcatalogus van zijn in 1653 te Middelburg geveilde bibliotheek Catalogus variorum, et insignium librorum Andreas Rotarius. Middelburg (Jaques Fierens) 1653. (Paris. bn, q 2164). 128. Er bestond een directe familieband tussen de familie Radermacher en de natuurfilosoof Isaac Beeckman. In 1692 huwde Daniël Radermacher, de tweede zoon van Johan Radermacher. baljuw van Middelburg met Maria Beeckman. Zij was de kleindochter van Jacob Beeckman. de lievelingsbroer van de natuurfilosoof met wie deze in Rotterdam nauw had samengewerkt. Uit dit huwelijk stammen diverse wetenschappelijk geïnteresseerde Radermachers uit de achttiende eeuw. Blijkens nagelaten aantekeningen was de laatste telg van dit geslacht, Daniël ut Radermacher, zich deze familietraditie terdege bewust (za, familiearchief Schorer, onder 'Radermacher'). 129. Met een vroegere claim voor een uitvinding van de verrekijker rond het jaar 1590 is inmiddels door wetenschapshistorici voldoende afgerekend. Een nauwgezette analyse van de feiten geeft onder meer Turner, in: 'Animadversions on the origins of the microscope'. In: J.D. North en J.J. Roche, The Light of Nature. Essays in the History and Philosophy of Science presented to A.C. Crombie. Dor drecht 1985. 193-207. Daarbij komt hij tol de conclusie dat met grote waarschijnlijkheid de uitvin ding van de 'Hollandse verrekijker' inderdaad valt terug te voeren lol aan hel Zeeuwse Middelburg, maar dan omstreeks het jaar 1608. Vgl. ook: C. de Waard jr., De uitvinding der verrekijkers. Eene bij drage tot de beschavingsgeschiedenis. Den Haag 1906; A. van Helden. 'The invention of the tele scope". In: Transactions of the American Philosophical Society 67, part 4 1977). Vgl. ook M. Dege- naar, 'De lange weg van lens tol microscoop'. Zeeuws tijdschrift 38 (1988) 54-64. 130. Zie Zuidervaarl, Van 'konstgenoten'en hemelse fenomenen. 363—365. 131. Op een enkeling na - de Vlissingse predikant Adrianus Uyterschout - zijn de leerlingen van De Mey niet bij name bekend. Wellicht dat nader onderzoek hierin nog licht kan brengen. Voor Uyterschout, zie: Wielema, Ketters en Ve dichters, 81 Gebruikte afkortingen kzgw: Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen kb: Koninklijke Bibliotheek, Den Haag za: Zeeuws Archief, Middelburg zb: Zeeuwse Bibliotheek, Middelburg UBa: Universiteitsbibliotheek Amsterdam ubl: Universiteitsbibliotheek Leiden ubu: Universiteitsbibliotheek Utrecht ubg: Universiteitsbibliotheek Groningen ubm: Universiteitsbibliotheek Maastricht vu: Universiteitsbibliotheek Vrije Universiteit, Amsterdam 40

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 2001 | | pagina 50