Kohieren en stadsplattegronden Voor de hier behandelde periode is ook een aantal afbeeldingen beschikbaar. In de eerste plaats is er de plattegrond van Middelburg van Pieter Bast, in 1594 uit gegeven. in de tweede plaats de plattegrond van Cornelis Goliath in 1654 gete kend en ten slotte een tekening van de Sint Pieterskerk met omgeving van om streeks 1680." Dergelijk materiaal moet echter met de nodige voorzichtigheid gehanteerd worden. In plattegronden zijn vaak huizen in serievorm ingetekend en bij topografische gezichten had men de neiging de zaak mooier voor te stellen dan in werkelijkheid het geval was. Uit onderzoek is echter gebleken dat de plat tegrond van Goliath in hoge mate betrouwbaar is. In eerste instantie was de plat tegrond in opdracht van de stad Middelburg vervaardigd. Pas later werd de kaart opgenomen in de door Johannes Meertens uitgegeven Cronijk van Zeeland, sa mengesteld door Mattheus Smallegange. Voor deze kroniek zijn ook speciale, to pografisch betrouwbare tekeningen vervaardigd, zoals die van de Sint Pieters kerk. Bij het analyseren van de stadsplattegronden bewijzen de hiervoor genoemde kohieren goede diensten. Het kohier van 1576 wijst uit dat aan het rentmeesters huis, door Van Dorp bewoond, in de Wagenaarstraat nog een huis voorafging.2- De samensteller van het kohier noemt eerst de huizen aan de zuidzijde van de Sint Pieterskerk, waaronder de Commanderij - hel klooster van de Duitse orde, waar thans het gebouw van het Zeeuws Archief staat. Dan volgt het huis 'daer- over' waarvan de naam van de bewoner als onleesbaar is aangegeven in de tekst uitgave (het origineel ging verloren), en daarop volgt: 't huys daernaest be- woondt Arenl van Dorp'. Daarna volgt de rest van de Wagenaarstraat tot aan de Spanjaardstraat. In de kohieren van 1601 en 1606 loopt de taxateur in omgekeerde richting.24 Het hoekhuis Bree-Wagenaarstraat. thans nummer 9, blijkt eigendom van de pre dikant Massis. Het was verhuurd aan Pieter de Rencourt.25 Hel huis daarnaast, nu nummer 5/7, was eigendom van Pieter van de Linde en had als huurder Gillis de Haemel. Nummer 3 staat als eigendom van Alexander Panneel genoteerd, met als huurder Bernhard de Bruyn. Daarna komt het rentmeestershuis, zoals reeds ge meld in 1601 nog eigendom van de familie De Rijcke. met Lieven de Meulena- ere als huurder. In 1606 werd het door laatstgenoemde als eigenaar bewoond. Het laatste huis in deze rij was in 1601 eigendom van de ontvanger-generaal Jacob Valcke. Uit een kohier van 1701 valt af te leiden dat de perceelindeling in de tweede helft van de zeventiende eeuw ongewijzigd is gebleven. Hel betreft hier een ko hier van het dienstbodengeld, dat in 1696 als nieuwe belasting werd ingevoerd.'" Het kohier is nog ingericht naar de wijkindeling van Middelburg (later neemt men de indeling in vaandels van de schutterij tot uitgangspunt), zodat de belas tingplichtigen straalsgewijs worden vermeld. In de Wagenaarstraat woonden vele notabelen met personeel, zodat de opgave hier huis voor huis is te volgen. Naast het Schuttershof aan de Balans woonde de zeer vermogende ontvanger- generaal Johan van der Stringe. daarnaast de luitenant-kolonel Aernout van Cit- lers, vervolgens Johan van de Perre en de pensionaris Schorer. Dan komt het ge deelte van de Wagenaarstraat tussen de Bree en de Sint Pieterskerk: 'Pieter de Raad bakker op de houk vant Baginhof' - de spreekwoordelijke bakker op de hoek - met één dienstbode: Abraham Spruyt. één dienstbode: Louis Burggraaf. 46

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 2001 | | pagina 56