JAARVERSLAG OVER 2000 VAN DE COÖRDINATIE COMMISSIE VERZAMELINGEN De samenstelling van de Coördinatiecommissie Verzamelingen bleef ongewij zigd in het verslagjaar. Tijdens de in het najaar gehouden Algemene Ledenverga dering werd dr. J.C. Dekker, die aanvankelijk voor een halfjaar was aangesteld, tot vast lid van de commissie benoemd. Zij verzorgde ook namens de commissie de verslaglegging in het tijdschrift Zeeland. Drs. R.G.N. Guldenmund bracht ver slag uit van de werkzaamheden in de vergaderingen van de Genootschapsraad. Drs. C.E. Heyning woonde als adviseur de vergaderingen van het bestuur bij. F.A.D. van Nieulande vertegenwoordigde de Coördinatiecommissie in de Ge nootschapsraad. Drs. F. van der Doe maakte voor de Statutencommissie een huis houdelijk reglement voor de verzamelingen. De Coördinatiecommissie kwam in 2000 veertien keer bijeen. In de vergaderingen lag beurtelings het accent op het beleid en op de collecties. Veel aandacht werd besteed aan het opstellen van een beleidsplan voor de verzamelingen en van een regeling voor de uitlening van objecten. Ook de problemen rond het Zeeuws Museum vroegen de nodige aandacht. Tweemaal kwam de Coördinatiecommissie met de conservatoren in vergadering bijeen. Het Genootschap werd in 2000 getroffen door het overlijden van twee conser vatoren. Op 7 juli overleed drs. C.J.F. Klaassen, conservator Munten en Pennin gen, en op 22 november overleed drs. A. van Dijk, conservator Boeken. Beiden hebben zich gedurende tal van jaren ingezet voor de verzamelingen. In Zeeland is aan aandacht geschonken aan beider verdiensten. De taken van deze conserva toren werden in het verslagjaar waargenomen door de Coördinatiecommissie. Voor de ontstane vacatures hoopt de commissie spoedig geschikte kandidaten te vinden. In de najaarsvergadering van het Genootschap trad dr. F.F.X. Smulders terug als conservator Houten Gevel. In dezelfde vergadering werd G.W. Vis- scher-Passmann, naast mr. W. Dirksen, benoemd tot conservator Handschriften. De commissie streeft ernaar twee conservatoren per afdeling te benoemen, zodat continuïteit gewaarborgd blijft. In 2001 hoop zij hiervoor verschillende kandida ten voor te dragen. Tijdens de algemene ledenvergaderingen kregen de verzamelingen aandacht. In de voorjaarsvergadering sprak drs. C.E. Heyning over het ontstaan van de ver zamelingen, terwijl in de najaarsvergadering drs. I.H. Vogel-Wessels Boer een korte lezing over de de historisch-topografische atlas Zelandia Illustrata hield. Tijdens beide vergaderingen werden aanwinsten getoond. Abusievelijk is in het verslag over 1999 het financiële overzicht niet afge drukt. In 1999 zijn in overleg met het bestuur de voor de verzamelingen be stemde gelden in één fonds bijeengebracht, teneinde de financiële verantwoor ding binnen de jaarrekening doorzichtiger te maken. Het Begunstigersfonds en het Reproductiefonds zijn samengevoegd tot het nieuwe Fonds voor de verzame lingen. De inkomsten voor de verzamelingen gaven in 1999 een forse stijging te zien. De begunstigers brachten 3.046 bijeen en de leden 4.553 als gift boven de contributie. De dividenduitkering van de oude legaten bedroeg 3.461. Aan reproductierechten van de Zelandia Illustrata werd 4.450 ontvangen, terwijl daarbovenop nog eens een saldo van 5.180 als vergoeding van de beeldrechten 200

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 2001 | | pagina 210