128 DAVID HENRI GALLANDAT 429 en dat wel om de volgende redenen1. Om dat deze de bekwaamden zyn om de landen in onze Amricaanjche volksplantin gen te bebouwen. 2. Om dat het zeer be- zwaarlyk valt zieke flaven aan fcheepsboord te genezen. 3. Om dat het gevaaiiyk is een beginfel van befmetting in zulk' eene naauwe plaats als in een flavenfchip te bren gen. 4. Eneindelyk, om dat'er veel min der voordeel van oude, zieke of gebrekki ge Haven, by de verkopinge in de West- Indien te halen is. Vermits de fcheeps-bevelhebber zeer zelden de vereischte kundigheid bezit om te onderzoeken of een flaaf met verborgen kwalen of eenige andere lichaams-gebreken behebt is, wordt den Opper-heelmeefter gelast om alle de flaven, welke door de negerkooplieden aangebracht worden naauwkeurig te vifiteeren, en daarvan aan den bevelhebber verflag te doenvoor dat dezelven gekocht worden, op dat hy inde koop niet bedrogen worde. Indien dan de heelmeefter nooit om flaven gevaren heeft zal hy in den beginne niet zelden verlegen ftaan om deze vifitatie naar behooren te verrichtenwyl dit een onderzoek is't welk hy opeen chirurgyns-winkel of in een hospitaal niet heeft kunnen leeren ook heeft hy by de genees- en heelkundige

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 2005 | | pagina 130