455 154 DAVID HENRI GALLANDAT 't Is noodzakelyk aan de flaven de vry- heid te geven om te danfenof, (gelyk de fcheepslieden het noemen) bailliaarenzoo dikwiïs de omftandighedén het eenigzins toelaatenten dien einde is het zeer dien- ftig een trommel en andere fpeeltuigen aan boord te hebbenom ze daar toe aan te zet ten en op te wekken, wyl die lichaams- oeffeningewaar op zy zeer verzot zyn, hun niet alleen een byzonder vermaak ver- fchaft, maar ook grootelyks tot derzelver welftand en gezondheid bevorderlyk is. In 't aanleggen van deze danspartyen en vreugdebedryven moet men acht geven om de negers die in één land geboren zyn by den anderen te voegenwyl flaven die uit een ander land zyn zelden met andere vreemden willen te doen hebben, zoo om dat zy elkander niet verftaan kunnen, als om dat hun muzyk en dans veel van elkan der verfchillenen dat zy fomtyds vyanden zyn. By gebrek van deze inachtneeming, ontftaan 'er dikwils oneenigheden waar door deze zoo noodzakelyke vermaakelyk- heden geftoord worden. 7. Eindelykde zevende en voomaam- fte zaak waar op de heelmeefters behooren acht te geven, is, de zieke flaven wel te behandelen, en alles wat met mogelykheid binnen fcheeps-boord tot derzelver genezing Ff 4 kan

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 2005 | | pagina 156