457 156 DAVID HENRI GALLANDAT fchappye zeer zelden te vinden zyn. Het zoude, myns oordeels, zeer nuttig zyn dat die verhandeling afzonderlyk gedrukt en te bekomen wasten dienfte der zeeva rende heelmeeilers, tot welker gebruik zy het meest gefchikt is. In de voornoemde werken over de ziek ten der zeevarenden (m) zullen de heel meeilers genoegzaam alles vindenwat ik hier aangaande de gewoone ziekten der Ha ven zoude kunnen zeggendierhalven ach- te ik het onnoodig om 'er een uittrekzel van te geven. Ik zal liever noch eenige andere algemeene aanmerkingen hier byvoegen. De heelmeeilers moeten dagelyks alle de Haven naauwkeurig vifiteren, en een by- zondere zorge en oplettenheid omtrent de zieken hebbenzy moeten 'er in fommige opzichten de vaders van zynzy moetenze zoo veel gemak verfchaffen als mogelyk is zy moeten zorge dragen dat zy uit de boey en gellagen worden, niet alleen wanneer zy ziek zynmaar ook wanneer zy eenige dis- pofitie hebben om ziek of fcheurbuikig te wordenen wanneer zy treurig zyn't geen doorgaans een aanftaande ziekte voorfpelt. Zy (m) Men zoude noch hier by kunnen voegen de korte befchryvinge en geneeswys der ziekten die veel- zins in de Heirlegers voorkomen, door den Baron van swieten welk insgelyks voor de zeevarende lieel- meefters van zeer Yeel nut kan zyn.

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 2005 | | pagina 158