458 DAVID HENRI GALLANDAT 157 Zy moeten hunne gedachten laten gaan op al 't gene tot hunne behoudenis eenigzins kan (trekkenen met één woord alles in 't werk ftellen wat hun droevig noodlot kan verzachtenten dien einde moeten ook de bevelhebbers, zoo veel mogelyk isdever- verfchingen koopen,welke deheelmeefters oordeelen voor de (laven dienftig te zyn, en vooral zorge dragen dat zy geen gebrek aan wa er hebben, 't Is fomtyds ten hoog den noodig dat de fchepenwelke van de kust vertrekkenhet eiland St. Thome of Annebon aandoen om aldaar te verver- fcliendit is het beste middel om de ziek ten en de fterfte van de (laven, en van 't fcheepsvolk, voor te komen. Men weet dat de limoenen en orange-appels welke men op de gemelde eilanden altoos in over vloed, en voor een zeer geringen prys, kan bekomende krachtdadigfte geneesmidde len zyn om het fcheurbuikden geesfel der fcheepvarendentegen te gaan en te gene zen. Eindelyk zal ik hier noch by voegendat een heelmeefter, voornemens zynde om (la ven te varenzig niet alleen van de beste boeken over de genees- en heelkunde moet voorzien, maar ook van de zulken (n) waar uit (n) Als bosman, befchryving van Guinee; het vyfde deel van de hiftorifche befchryvingen der reizen, enz.

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 2005 | | pagina 159