DAVID HENRI GALLANDAT 159 46° deel bedorven zyn. En daar en boven ookom dat onfe lichaamen hier te land van een andere gelteldheid bevonden wor- denwaar door defelve na alle gedagten fig beeter na 's landsmiddelenals de Europifchefouden fchikken." Wat my betreft, ikdurve verzekeren, dat ik verfcheiden geneesmiddelen door de neger genees- en heelmeefters met een gewensch- tenuitflag hebbe zien in't werk ftellen. Ik hebze de bast van de Goeyave wortelende Cortex Jimarouba, en andere fimplicia, wel ke op verfcheiden plaatfèn van Guinee in 't wilde groeyenmet niet minder oordeel als voordeelin de Diarrhoea en Dyfenteria zien gebruikenik heb ze aanmerkelyke genezingen zien verrichten door het Em ploy fema artijiciale of opblazinge van 't vet- vlies (p)en ik heb ze zieken uit de kaken des doods zien redden door vryvingen, door fmeermgen van olyphantsmergna- tuurlyke balfemenvan palm-olie en ande re middelen, als meede doorbaaden, en de lyders eenigen tyd in 't warme zand te doen leggen. (p) Zie bet 6. decis 2. ftuk der verhandelingen van dCHoliandfche Maatrchappye der Wetenfchappenals mede een bericht van het goed gevolg dezer operatie in het 8. deels 2. ftuk.

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 2005 | | pagina 161