165 Werkgroep Kunstgeschiedenis De werkgroep heeft in 2004 vijf lezingen georganiseerd: "De Middelburgse Teeken Akademie" door drs. C.E. Heyning; "150 jaar geschiedenis van het Europese juweel" door K. Akkerman; "Nieuwe visie op het Zeeuws Museum" door V. Byvanck; "Rodin, vernieuwend tot vandaag" door drs. Krijgsman-Roozeboom; "Bij gratie van papier" door Th. Laurentius. Alle lezingen vonden plaats in de Stadsschouwburg, met uitzondering van de lezing in februari (ZB) en november, deze vond "op locatie" plaats in huize s-Hertogenbosch. Het bestuur kwam in het verslagjaar vier keer bijeen; de algemene ledenvergade ring vond plaats op 26 april. In de bestuursvergadering van 30 september kwam wederom het probleem van de bestuursvacatures aan de orde. Koortsachtig is gezocht naar kandidaten, doch deze bleken niet te vinden, ook niet vanuit het KZGW. In december was de situatie nog dezelfde en VZ besloot om de activitei ten voor 2005 op te schorten, c.q. over te gaan tot opheffing van de werkgroep. Immers, zonder bestuur geen vereniging. De projectgroep "ontsluiting collectie Zeeuwsch Genootschap" komt met grote regelmaat en plezier bijeen en werkt hard aan het beschrijven en catalogiseren van onderdelen van de collectie. De contributie bedroeg over het seizoen 2004 12,Per 1 januari 2005 had de werkgroep 112 leden, 10 personen minder dan per 1 januari 2004. Agendacommissie De Genootschapsagenda 2005 met als thema Varen en Rijden verscheen eind juni 2004. In deze agenda zijn 57 afbeeldingen uit de Zelandia Illustrata en twee foto's van voorwerpen uit de Genootschapscollectie in het Zeeuws Museum opgeno men. Dit jaar is geen tentoonstelling georganiseerd van prenten uit de agenda. Wel is in de Drukkery te Middelburg aandacht aan de agenda besteed door het ten toonstellen van een aantal reproducties op groot formaat van de in de agenda opgenomen afbeeldingen. Deze reproducties, gemaakt door fotografie Wennekes/ Borghstyn, waren te koop. De verkoop van de agenda verliep dit jaar iets beter dan verleden jaar. De afzet van de agenda blijft een probleem. Activiteitencommissie De Genootschapscolleges 2004/2005 hadden in januari/februari 2004 een topper met de serie "Weense Klassieken" door Leen de Broekert (van eigen bodem). De voorjaarsexcursie op 15 mei naar Doornik trok 57 deelnemers. Op de vraag van de reisleider: "Wat is de overeenkomst tussen vertrekplaats Vlissingen en bestemming Doornik?", wist niemand het antwoord. Het was de Schelde. Een enerverende excursie; de binnenstad; unieke hefbruggen; het museum; de Doornikse groeven. Ook mag worden vermeld dat de lunch bij deze excursie(s) een fenomeen van gezelligheid is. Voor de najaarscolleges 2004/2005 was er serie I: Amerikaanse erfenissen, ver zorgd door het Roosevelt Study Center. De onderwerpen waren: presidenten, poli tiek en cultuur. Serie II in november was een samenwerking met de Volkssterrenwacht. Er waren prominente inleiders: Govert Schilling, Vincent Icke,

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 2005 | | pagina 167