JAARVERSLAGEN 2004 173 Archeologische voorwerpen en objecten De conservatoren R.J. Swiers en D. Van der Linden berichten als volgt: Het Zeeuws Archief, het Polderhuismuseum in Westkapelle en het Zeeuws Museum hebben gevraagd objecten uit de archeologische collectie te mogen gebruiken voor verschillende tentoonstellingen. De goedkeuring hebben ze gekre gen. De archeologische collectie is onderwerp van studie om te komen tot inven tarisatie, registratie en ontsluiting van de collectie. Hierover vonden in 2004 besprekingen plaats. Nog niet duidelijk is wanneer met de uitvoering van de beno digde werkzaamheden kan worden begonnen. Tot die tijd is de archeologische col lectie in feite slapend, behalve de objecten die voor de genoemde tentoonstellin gen zijn gebruikt. Het Zeeuws Museum is bezig met de inrichting van het nieuwe museum, waarbij ook objecten uit de archeologische collectie zullen worden inge zet. Tot de openingsdatum van het museum is de daar in bruikleen aanwezige col lectie - voor de sluiting zichtbaar voor het publiek - niet te bezichtigen. Historisch- Topografische Atlas Zelandia Illustrata De conservatoren drs. I.H. Vogel-Wessels Boer en drs. P.J. Smallegange berichten als volgt: De invoer van de afbeeldingen uit de delen II en III van de Zelandia Illustrata in Atlantis is voortgezet evenals het plaatsen van de prentbriefkaarten uit de Zelandia in 'Zeeland in Beeld'. Het nakijken van de reserve-exemplaren is voortgezet. Weer bleken sommige af te wijken van de in de Zelandia opgenomen exemplaren, zodat ze alsnog in de Zelandia zijn opgenomen. De conservatoren hebben veel tijd gestoken in het samenstellen van het boekje "Heil breng ons kanaal en spoor" dat ter gelegenheid van de opening van het Stadskantoor en het kantoor van Rijkswaterstaat is verschenen. In het kader van het onderzoek van de landelijke Raad voor Cultuur of de verza melingen van het Zeeuws Genootschap in aanmerking komen voor plaatsing onder de Wet Behoud Cultuurbezit, is een toptienlijst van afbeeldingen uit de Zelandia opgesteld. De heer drs. P. Schatborn, lid van de WBC-commissie van de Raad voor Cultuur, heeft de Zelandia Illustrata bekeken. In de Genootschapsagenda 2005, Varen en Rijden, zijn 57 afbeeldingen uit de Zelandia en twee foto's van voorwerpen uit het bezit van het Genootschap opge nomen. In de Drukkery is aandacht aan de Agenda besteed door het tentoonstel len van een aantal reproducties op groot formaat van in de Agenda opgenomen afbeeldingen. Voorts zijn er kaarten, tekeningen, gravures en foto's uit de Zelandia uitgeleend ten behoeve van zes tentoonstellingen, namelijk: 'Topstukken van de Teeken academie' (Zeeuws Museum, de Drukkery en Galerie de Vier Gemeten); Aan tafel. Een kijkje in de keuken van het Van de Perrehuis' (Zeeuws Archief); 'Jan Haak en zijn tijd' (Streekmuseum de Vier Ambachten); 'Schatten' (Maritiem MuZEEum); Apenstaartje (Scrypton, Tilburg); 'Geboeid door het Slavernijverleden' (Zeeuws Archief). Ten behoeve van derden zijn in het verslagjaar 170 fotoafdrukken/fotocd's gele verd. Reproducties uit de Zelandia werden gebruikt voor: artikelen in onder ande re de PZC, Nehalennia, Zeeland, Archief KZGW, de Wete, Bulletin Stichting

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 2005 | | pagina 175