161 Jaarverslag van de secretaris over 2004 Bestuur Het bestuur heeft tien keer vergaderd in het verslagjaar en er zijn twee algemene ledenvergaderingen gehouden op 23 juni en 8 december. In 2004 hebben de volgende mutaties en benoemingen plaatsgehad. Mevrouw mr. L. Vermeer en de heer mr. drs. L.H. Remmerswaal traden af als bestuurslid. In het bestuur werden benoemd mevrouw C.M.P.M. Looymans-Jansen, mevrouw mr. A.J.G. van Valkenburg en de heer mr. M.W. Dieleman. De heer F.A.D. van Nieulande trad af als lid van de coördinatiecommissie Verzamelingen en als lid. van de Genootschapsraad. Mevrouw dr. J. de Groene trad af als lid van de Activiteitencommissie. Als leden van de Websitecommissie werden benoemd mevrouw Geerse en de heren L.M. Hollestelle en drs. IJ. van Loo. De heer A.P. Goetheer werd benoemd als conservator Natuurhistorische Voorwerpen (land- zoogdieren) en de heer M. Bosselaers als conservator Natuurhistorische Voorwerpen (zeezoogdieren). Voor de ontsluiting van de collectie van het Genootschap is een meerjarige subsi die gevraagd aan de provincie. Deze subsidie-aanvraag werd niet gehonoreerd, onder meer door het ontbreken van een beleidsplan. Er is een begin gemaakt met het voorbereiden van een nieuw beleidsplan. De ver wachting is dat dit eind 2005 gereed is. De voorbereiding bestond onder meer uit het maken van een sterkte-zwakteanalyse. Het eerste concept van deze sterkte- zwakteanalyse is in 2004 geproduceerd en besproken. De totstandkoming van de bruikleenovereenkomst met het Zeeuws Museum en de beheersovereenkomst met de Zeeuwse Bibliotheek vordert gestaag. Er zijn diverse gesprekken gevoerd in een zeer constructieve sfeer. De verwachting is dat dit in 2005 kan worden afgerond. De websitecommissie is in 2004 aangevuld en is nu daadwerkelijk gestart met het onderhouden en aanvullen van de website. De opening van het Stadskantoor en het kantoor van de Rijkswaterstaat en de medewerking van de provincie Zeeland bood ons de mogelijkheid om het kanaal boekje uit te geven. Door de inzet van de conservatoren van de Zelandia Illustrata werd het mogelijk gemaakt om onze leden hiervan ook een exemplaar aan te bie den, weliswaar begin 2005. Het Genootschap is gevraagd door de provincie om gezamenlijk een lezingen cyclus te organiseren in het kader van het 25-jarig ambtsjubileum van HM Koningin Beatrix. De lezingen zullen in september 2005 gehouden worden. Voor de activiteitencommissie is een grote rol weggelegd. Dit jaar is de sponsoring van de bank Nachenius Tjeenk Co geëffectueerd. Deze bijdrage is buitengewoon welkom om de publicaties op hetzelfde niveau te hou den.

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 2005 | | pagina 163