98 ECONOMISCH DEBA ten voorspoed, van eenen voorspoed welke zij zoo lang hebben gemisc, en waai van de kennis bij het meerendeel van het thans levend geslacht, slechts in de over levering der vaderen bestaat'.68 Frederik Nagtglas, in wiens werk de spoorweg eei terugkerend thema was, deelde dit optimisme en dichtte: Thans is ieder opgetogen Nu het spoedig waarheid wordt. Dat het weldoend stoomvermogen Ook door Walchrens beemden snort. En zijn spoed Loven doet. Schoone stad, die wij beminnen, Ieder juicht met gulle zinnen En stemt mee in 't blijde koor: "Heil brenge u kanaal en spoor!"'''' De hoop op een herleving van het rijke handelsverleden van Zeeland bleef dus to ver in de negentiende eeuw springlevend. Het besef bij een gedeelte van de culti rele elite dat de Zeeuwse economie zich beter op de landbouw en de nijverhei kon richten had dit droombeeld niet kunnen verdrijven. Ook bij de spoorlij bleek de hoop echter ijdel. In de jaren zeventig van de negentiende eeuw werd dui delijk dat de gouden bergen waarop men hoopte, niet waargemaakt konden wor den. Dit wil niet zeggen dat de spoorwerken geen positieve impuls gaven aan de Middelburgse economie, maar de opleving van de oude handelswelvaart werd nie tot stand gebracht. Het besel dat het beeld van de machtige en welvarende koop stad uit het verleden nooit meer werkelijkheid zou worden, drong nu echt tot de Middelburgers door. Na honderd jaar hopen leken zij zich de irrationaliteit vai hun geïdealiseerde beeld te realiseren.70 Het verval als discours In bovenstaande is het chronologische verloop van het economisch debat in Middelburg beschreven. Hieronder wordt ingegaan op de gemeenschappelijk' kenmerken van dit debat tussen 1770 en 1870, zoals de relatie tot het national debat, de relatie tot de economische werkelijkheid, de geconstateerde achterstanc ten opzichte van Holland en het gebruik van het vervaldiscours als politiek instru ment. Het Zeeuwse economisch debat tussen 1770 en 1870 was geen geïsoleerd ver schijnsel. De preoccupatie met verval zien we vanaf de achttiende eeuw in de gehe le Republiek/1 De aandacht voor de landbouw maakte deel uit van een breder pro ces, dat zich niet beperkte tot Zeeland. - Evenzo was dit het geval met de emanci patie van de middengroepen en de industriële oriëntatie op de economische ont wikkeling/1 Er zijn dan ook parallellen te trekken tussen het Zeeuwse en het natio nale economisch debat. Toch kende het Zeeuwse debat op bepaalde punten eei; eigen dynamiek. Het karakteristiekste element van het Zeeuwse debat was niet hei verval in verhouding met het buitenland, maar de geconstateerde neergang ten

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 2006 | | pagina 100