104 ECONOMISCH DEBA 44 ZB, hs. 3933: "Aanspraak van Mr. P. Pous', 8. 45 R. Raben en J. Pennings, 'Pieter Pous (1777-1851) en het lot van Zeeland', Zeenu Tijdschrift 43-1 1993) 18-21 46 ZA, Archief van de Commissie van Landbouw in Zeeland 1805-1851, inv.nrs. 1-2 Archief van het Departement Middelburg/Zeeland van de Nederlandsche Maatschapp voor Nijverheid en Handel, inv.nr. 1 47 F. Nagtglas, Levensberichten van ZeeuwenMiddelburg 1888, dl. I, 187-188. 48 ZA, Archief van de Commissie van Landbouw in Zeeland 1805-1851, inv.nr. 7. 49 Bouman, Geschiedenis van den Zeeuwschen Landbouw389, 395-398. 50 ZA, Archief van de Commissie van Landbouw in Zeeland 1805-1851, inv.nr. 7: notu len 8 en 9 oktober 1844. 51 Illustratief in dit verband is bijvoorbeeld de verpachting van de 'wei- en zaailanden' vai de ambachtsheer van Popkensburg en Sint Laurens, Hieronymus Joseph Boudaen. 1 1726 waren er namelijk niet genoeg goede kandidaten die zijn grond wilden pachter waardoor hij noodgedwongen deze landerijen zelf moest beheren. Het exploiteren vai zijn eigen grond ging hem dus niet erg ter harte. Utrechts Archief Familiearchief dc Tombe, inv.nr. 1768: Lijst van wei- en zaailanden, die Hieronimus Joseph Boudaei noodgedwongen zelf moet gebruiken bij gebrek aan goede huurders 1726. 52 Onder deze middengroepen schaar ik de groepen die geen politieke zeggenschap had den over het stads-, provincie- en rijksbestuur, maar wel economisch zelfstandig waren Beroepen die hieronder vallen zijn bijvoorbeeld: ijkmeester, apotheker, koopman onderwijzer, boekdrukker, arts, aannemer. 53 De Vlissingsche Courant werd in de eerste jaren weliswaar in Vlissingen gedrukt, maa vanaf 1839 werd de redactie bemand door Middelburgers en had de krant een groo abonneebestand in Middelburg: J. Schouwenaar, Frederik van Sorge en de Vlissingsch Courant, Middelburg 1998, 5-17. 54 G.J. Hooykaas en F.J.P. Santegoets, 'Politieke opinie in Zeeland in 1845', Archief, medt delingen van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen (1992) 101-116 A.F. van Ommen, 'De liberale kiezersvereniging "De Grondwet" te Middelburg vai 1858 tot 1880', Archief mededelingen van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap dc Wetenschappen (1981) 1-128. 55 ZA, Archief van het Departement Middelburg/Zeeland van de Nederlandsch Maatschappij voor Nijverheid en Handel, inv.nr. 18: ledenlijsten. 56 A. Meijer, 'Van dirigeren naar bevorderen', in: Heyning, 'Om prijs en plaats', 131-146. 57 ZA, Archief van het Departement Middelburg/Zeeland van de Nederlandsch Maatschappij voor Nijverheid en Handel, inv.nr. 2. 58 D. Dronkers, Nog iets omtrent het tegenwoordig belang van de arbeidende in verbant beschouwd, met dat der hoogere klasse, Middelburg 1848, 4-5. 59 ZA, Archief van het Departement Middelburg/Zeeland van de Nederlandsch^. Maatschappij voor Nijverheid en Handel, inv.nr. 2-3. 60 Handelingen der 71ste algemeene vergadering van de Nederlandsche Maatschappij tc bevordering van Nijverheid (1848) 220-221. 61 ZA, Archief Zeeuwse Landbouw Maatschappij (ZLM) Bestuur, inv.nr. 666: 'leden lijsten', staten houdende opgaven van leden van de regionale afdelingen, 1844-1866. 62 De koloniën van de Maatschappij van Weldadigheid waren een aantal nieuw gesticht' dorpen in Drenthe, waar stedelijke paupers vanuit het hele land naar toe werden gestuurd om woeste gronden te ontginnen: W. Schackmann, De proefkolonie. Vlijt vaderlijke tucht en het weldadig karakter onzer natie, Amsterdam 2006. 63 Schouwenaar, Frederik van Sorge5-17. 64 Schouwenaar, Frederik van Sorge82-92. 65 Geciteerd bij Schouwenaar, Frederik van Sorge, 87.

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 2006 | | pagina 106