BEZIT VAK HEERLIJKHEDEN 159 49 Simmelink en Uil, Susanna Maria Lonque, 45-46. 50 H.M. Kesteloo, Domburg in woord en beeld, Middelburg 1913, 38. 51 Her geld dat iemand betaalt om een bepaald bedrijf of een bepaalde functie in de heer lijkheid te mogen uitoefenen, nadat de heer hiervoor toestemming had verleend. 52 ZA, Archief ambachtsheerlijkheid Ritthem, inv.nr. 1voorwaarden waarop het stadsbe stuur van Middelburg de ambachtsheerlijkheid Ritthem verkoopt. 53 ZA, Familiearchief Schorer, inv.nr. 733: akte houdende voorwaarden waarop het stads bestuur van Middelburg de ambachtsheerlijkheid Nieuwerkerke in het openbaar ver koopt aan Cornelis Pompe, 1679. 54 ZA, Archief ambachtsheerlijkheid Bruinisse, inv.nr. 16: opgave ambachtsheerlijke rech ten Bruinisse, 1795. 55 De Vierbannen kostten de moeder van Jacob en Johan van der Mandere 83-500. In feite was dit nog niet de volledige Vierbannen. In 1767 completeerde Jacob van der Mandere de Vierbannen door aankoop van de resterende partij in Borland. Lantsheer en Nagtglas, Zelandia Illustrata II, 281Tegenwoordige Staat der Vereenigde Nederlanden; vervolgende de beschrijving van Zeeland, dl. II, Amsterdam 1753, 501. 56 Kesteloo, Domburg in woord en beeld, 20. 57 A. de Smit, De burgerlijke en kerkelijke geschiedenis van 's-Heer Arendskerke, dl. 2, De laatste eeuwen, z.pl. 1959, 93. 58 Kesteloo, Domburg in woord en beeld, 20. 59 Kesteloo. Domburg in woord en beeld, 43-44. 60 Tegenwoordige Staat II, 523-524. Zie ook: ZA, Archief Rekenkamer A, inv.nr. 54: reke ningen van de polder Bruinisse beoosten Duiveland van buitengewone werken aan het Mastgat, het Zijpe en voor de Stoofpolder, 1745-1750/54, 1756/62, 1768, 1770/78, 1782/83. 61 Dekker, Zuid-Beveland, 485. 62 Lantsheer en Nagtglas, Zelandia Illustmta I, 751-752; Lantsheer en Nagtglas, Zelandia Illustrata II, 696-697; Kesteloo, Wandelingen door de voormalige smalstad, 7-8, 47. Zie ook: W.S. Unger, Geschiedenis van Middelburg in omtrek. Middelburg 1966, 36. Domburg en Westkapelle hadden in 1648 samen 213.000 gekost. In een pamflet uit die tijd werd de machtige stadsbestuurder Hendrik Thibaut, op wiens naam de heer lijkheid Domburg namens de stad Middelburg werd verheven, ervan beschuldigd de aankoop te hebben doorgezet om zelf met de titel te kunnen pronken. Kesteloo, Domburg in woorden beeld, 15-16. 63 Unger, Geschiedenis van Middelburg in omtrek, 36. 64 De partij in Hoogelande was al in 1699 verkocht. 65 Lantsheer en Nagtgas, Zelandia Illustrata II, 239-240. 66 Tegenwoordige Staat II, 412-414. 67 Lantsheer en Nagtglas, Zelandia Illustiata II, 243-244. 68 W.L.A. Roessingh, 'Geschiedenis van de ambachtsheerlijkheid en polder Borssele (1)', Historisch Jaarboek voor Zuid- en Noord-Beveland 1975, 49-50. 69 Vriendelijke mededeling van drs. Albert Meijer. In de ZB bevindt zich een prospectus van deze loterij. 70 Kesteloo, Domburg in woord en beeld, 16. 71 H.M. Kesteloo, 'De stadsrekeningen van Middelburg', VIII (1675-1700), Archief, vroe gere en latere mededeelingen voornamelijk in betrekking tot Zeeland, 1901, 124-125; Unger, Geschiedenis van Middelburg in omtrek, 39. Zie ook de voorwaarden bij de ver koop, onder meer: ZA, Archief van de ambachtsheerlijkheid Ritthem, 1764-1968, inv.nr. 1voorwaarden waarop het stadsbestuur van Middelburg de ambachtsheerlijk heid Ritthem verkoopt, 28 december 1679 (afschrift); Utrechts Archief, Familiearchief Des Tombe, inv.nr. 1758: koopvoorwaarden over de ambachtsheerlijkheid Sint Laurens, publiek te verkopen door de magistraat van Middelburg, 1679 (afschrift).

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 2006 | | pagina 161