JAARVERSLAGEN 2005 179 De sinds 2002 in het voormalige stadhuis van Brouwershaven opgeslagen ca. hon derd volkenkundige voorwerpen zijn in het verslagjaar overgebracht naar het Zeeuws Museum en toegevoegd aan het bestaande bruikleen. In 1982 werden zij door het Zeeuws Museum teruggegeven aan het Genootschap omdat ze niet meer pasten in het toenmalige beleid dat vooral gericht was op Zeeuwse objecten. Na een omzwerving van bijna een kwart eeuw is dit zwervend erfgoed' terug op zijn plaats en maakt het terecht weer deel uit van een collectie die de Zeeuwse geschie denis en cultuur weerspiegelt. Een deel daarvan behoort tot de oudste voorwerpen van het Genootschap. Intussen is alles uitgepakt en schoongemaakt en hebben zij in het nieuwe depot een plaats gekregen. Uit het Rijksmuseum voor Volkenkunde te Leiden werden voor de tentoonstelling de Wonderkamer van het Zeeuws Museum een dolk met zilverbeslag en paarse halledelsteen uit 1837 afkomstig van Celebes en enige kledingstukken van de Zwartvoetindianen uit de collectie Sprenger uitgeleend. Verder waren daar uit de genootschapscollectie in het Zeeuws Museum nog te zien het achttiende-eeuwse Japanse tafelklokje van Moens, het beeldje van de parasitaire tweeling uit Kanton meegenomen door schipper D.J. Buising in 1821 en de Egyptische mummie. Uit een in het voorjaar in het Oosterscheldeziekenhuis te Goes gemaakte CT-scan is gebleken dat het inderdaad een mummie van een kind van ongeveer zeven jaar oud is. Opmerkelijk is dat er twee stel onderbenen zijn ingezwachteld. Voor de tentoonstelling Zeeuws Slavernijverleden in de Zeeuwse Bibliotheek in juni en juli werden een slavenarmband en een stofgoudbalans uit West-Afrika uit geleend. Bij de door de gouverneur-generaal in Guinee C.J.M. Nagtglas geschon ken balans uit St. George d Elmina bevindt zich nog een briefje met de Afrikaanse benamingen van de als gewicht dienende zaden en granen. Voor de plaatsing onder de Wet Behoud Cultuurbezit is de lijst voltooid van de volkenkundige voor werpen voor het achttiende-eeuwse cluster van het verzamelen in de breedte en een top tien van overige waardevolle voorwerpen en ensembles. Veel van de etnografi ca is verzameld in de beginjaren van het Genootschap. Mede gezien de documen tatie en de context van het verzamelen kunnen volgens het Rijksmuseum voor Volkenkunde de voorwerpen van het Genootschap van voor 1850 onmisbaar en onvervangbaar in de zin van de WBC worden aangemerkt. De voorwerpen in de top tien dateren uit de tweede en eerste helft van de negentiende eeuw. Aan de hand van archiefonderzoek is van de Voorlopige catalogus Etnografica een tweede versie gereedgekomen. Een exemplaar daarvan is aanwezig op de conservatorenka mer in het Zeeuws Archief. Er waren dit jaar geen aanwinsten. Kunst, kunstnijverheid en historische voorwerpen De conservator, mevrouw drs. C.E. Heyning, bericht als volgt: Hoewel het Zeeuws Museum in 2005 nog steeds gesloten was, werden in het ver slagjaar enkele kleine tentoonstellingen georganiseerd waarbij objecten uit de col lectie van het Zeeuws Genootschap te zien waren. De werkzaamheden ten behoe ve van de inventarisatie van de collectie werden in het verslagjaar voortgezet. Aan de ontsluiting van de collectie leverde een projectgroep van de Werkgroep Kunstgeschiedenis bestaande uit mevrouw L.I. Berg, mevrouw G. Liezenga-Boltje en de heren J. de la Hayze, D.H. de Kup en J.P. Gillissen wederom een belangrij ke bijdrage. Aan verschillende instellingen en personen werden inlichtingen over

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 2006 | | pagina 181