JAARVERSLAGEN 2005 181 De Zelandia is in het verslagjaar uitgebreid met 40 nummers (1 band, 5 tekenin gen, 19 gravures, 3 litho's, 9 foto's, 2 affiches en 2 videobanden), 30 prentbrief kaarten en 13 stuks documentatie. De belangrijkste aanwinst is het 'Speculum Zelandiae dat is een Beschrijvinge ofte Afbeelding der Steden, Ambachts- Heerlijckheden, Dorpen, Castelen, Ridderlijcke Hofsteden, Huysen en Gebouwen gelegen in de eylanden en de Graeflijckheyt van Zeeland', Amsterdam, wed. Ottens en Zoon omstreeks 1740. Het bijzondere van dit Speculum is dat het 35 zeer fraaie achttiende-eeuwse ingekleurde gravures bevat. De aankoop van het Speculum was mogelijk dankzij subsidies verleend door het VSB-fonds regio Zeeland en het Prins Bernhard Cultuurfonds Zeeland. Andere belangrijke aan winsten zijn twee tekeningen door Lucie van Dam van Isselt (huis Rouaanse kaai G 153 en Gezicht op de Balanspoort met gevel Rijksarchief aan het Abdijplein) en een tekening door Francke, Westkapelle ca. 1930. Natuurhistorische voorwerpenonderafdeling fossiele bottenlandzoogdieren De conservator A.P. Goetheer bericht als volgt: Alle botten zijn nu per diersoort geordend. Er zijn fossiele botten van negentien diersoorten aanwezig, bij elkaar ca. 920 exemplaren. Een aantal botten moet nog worden gedetermineerd, sommige hebben een nummer, van andere is weinig of niets bekend. Er zijn ook recente botten van schapen, paarden, varkens en runde ren binnengekomen, die kunnen worden gebruikt als vergelijkingsmateriaal. Op de jaarlijkse bottenvistocht, gehouden op 9 juli in de put A'an Terneuzen, zijn wederom enkele botten van de wolharige mammoet en een fragment van waar schijnlijk een rund opgevist. Van het Zeeuws Biologisch Museum kwamen tien uitgeleende stukken retour. Voor plaatsing onder de Wet Behoud Cultuurbezit zijn als belangrijkste onderdelen uit de collectie aangemeld: de bottencollectie van J.C. de Man en de fossiele botten van de Anancus arvernensis (vroeg-Pleistocene mastodont), Elephas antiquus (bosolifant), Megaceros giganteus (reuzenhert) en Coelodonta antiquitatis (laat-Pleistocene wolharige neushoorn). Natuurhistorische voorwerpen-, onderafdeling fossiele botten, zeezoogdieren De conservator M.E.J. Bosselaers bericht als volgt: Van de vondsten uit de historische collectie werd de registratie voortgezet. Een groot deel (ca. 750 stuks) is thans ingevoerd in een Excel-bestand. Een gedeelte van de stukken heeft naast de bestaande oude etiketten nieuwe gekregen op 'docu- mentenkalk' en geschreven met Oost-Indische inkt. Een gedeelte is al genummerd volgens de nieuwe NHG-nummers. Omdat veel stukken niet aan een specifieke soort of familie toegeschreven kunnen worden, werden de vondsten geordend naar anatomie (schedelfragmenten, atlassen, draaiers, etc.). Van veel stukken zonder eti ket is informatie gevonden in oude overzichten. Nieuwe etiketten zijn nog niet aangemaakt. Met Klaas Post uit Urk wordt een wetenschappelijke publicatie voor bereid over de twee aan elkaar passende fragmenten (nrs. 3092 en 3202) van een vinvisschedel (Balaenopteridae?), die samen een erg volledige schedel van een voorloper van de recente vinvissen vormen. Een derde stuk uit de oude collectie (nr. 3203) behoort toe aan dezelfde soort en betreft een vrij compleet squamosum met inbegrip van een mooi vrij liggend perioticum. De bottenvistocht was weer zeer succesvol. Met hulp van conservator Bram Goetheer werden de stukken gerei-

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 2006 | | pagina 183