184 JAARVERSLAGEN 2005 stad werd als illustratie van wat aan waardevol historisch bezit ten onder ging, het door bluswater zwaar beschadigde exemplaar van de op perkament geschreven en fraai geïllustreerde psalmenvertaling uit 1534 (Van Visvliet, Inventaris handschrif ten ZGW, 75) uitgeleend. De grotendeels nog leesbare inhoud van deze vertaling in het Nederlands is voor zover bekend nog nimmer op theologische en letter kundige aspecten onderzocht. De heer drs. J.Chr. Verhage te Amsterdam schonk een geschreven 'Zegenwensch van L.P. Verhage (1813 Oostkapelle-1875 Koudekerke) ter gelegenheid van het huwelijk van Marinus Jobse en Joz. Hovijn (is Jozina Hoveijn) te Koudekerke in 1849, met documentatie over die persoon. Het handschrift draagt bij aan de ken nis van vroegere gebruiken. Het is bovendien een voorbeeld van gelegenheids drukwerk, omdat de titel is geschreven op een blad met een bedrukte rand van allegorische voorstellingen, ontleend aan het militaire leven. Als zodanig behoort het object tot de categorie van aanvankelijk individueel met de hand en later ook machinaal met drukwerk versierde gelegenheidspoëzie. Ruilabonnementen De conservator G.G. Trimpe Burger-Mekking bericht als volgt: Het ruilverkeer is op dezelfde voet voortgezet als de afgelopen jaren. De samen werking met de Zeeuwse Bibliotheek verliep goed. Er vallen elk jaar enkele ruil- partners af, meestal om financiële redenen. Momenteel staan er 29 namen van Nederlandse instellingen op de lijst en 27 van buitenlandse. Buitenlandse ruil- partners zijn voornamelijk Belgische en Duitse universiteiten en heemkundige kringen. Bij de ijzeren stock zijn vijf nummers van alle uitgaven van het Zeeuws Genootschap van het laatste jaar geplaatst. Sinds december 1999 komt in elke afle vering van het tijdschrift Zeeland een kleine selectie van ontvangen publicaties. Ook dit jaar is dat gebeurd. Boeken De conservator drs. W. Punt bericht als volgt: In het verslagjaar werd vooral verder gewerkt aan de kwantitatieve registratie van het oudbezit. De Zeeuwse Bibliotheek, waar het grootste deel van de boeken van het Genootschap is ondergebracht, heeft al enkele malen binnen het kader van de bruikleenovereenkomst een computeruitdraai gegeven van onderdelen van het genootschapsbezit, maar die bleken aantoonbaar niet correct. Dat is mede het gevolg van foutieve stempeling. In goede samenspraak met de Zeeuwse Bibliotheek wordt gestreefd naar een oplossing van het registratieprobleem. In dit kader is het halfjaarlijkse zogenaamde conservatorenoverleg met verantwoordelijke vertegenwoordigers van de bibliotheek van belang. Inmiddels is tussen het Genootschap en de Zeeuwse Bibliotheek een beheersover eenkomst tot stand gekomen. De implementatie ervan zal voor de 'werkvloer' tot nadere afspraken leiden. Een impuls voor de kwalitatieve registratie was de even tuele plaatsing, ook van boeken, onder de Wet Behoud Cultuurbezit. Nieuwe bezinning op de cultuurhistorische betekenis van het belangrijke boekenbezit van het Genootschap, vooral in vergelijking met wat andere Nederlandse instellingen hebben, was het gevolg. Van EA.D. van Nieulande werd in dank een exemplaar van het fotoboekje van de Nationale Landstormdag 1928 ontvangen.

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 2006 | | pagina 186