BALANS TUSSEN STAD EN PLATTELAND 37 Noten 1 J.W. Smit, Fruin en de Partijen tijdens de Republiek, Groningen 1958: Jo Tollebeek, De Toga van Fruin, Amsterdam 1990; Piet Blaas, 'Het karakter van het vaderland tussen Wagenaar en Fruin', in: P.B.M. Blaas, De burgerlijke eeuw. Over eeuwwenden, liberale burgerij en geschiedschrijving, Hilversum 2000, 24-45; Harm Stevens, 'Jorissen contra Fruin: twee liberale historici en de (dis)continuïteit van conciliante geschiedschrijving in de negentiende eeuw', Theoretische Geschiedenis 21 (1994) 427-435- 2 Karei Davids en Jan Lucassen (eds.), A Miracle Miirored. The Dutch Republic in European Perspective, Cambridge 1995- Aanleiding voor deze bundel en het NIAS-stu- diejaar dat eraan voorafging, was het geruchtmakende pamflet van Karei Davids, Jan Lucassen en Jan Luiten van Zande, De Nederlandse geschiedenis als afwijking van het algemeen menselijk patroon. Een aanzet tot een programma van samenwerking, Amsterdam 1988. Zie ook Richard T. Griffiths, Achterlijk, achter of andersAspecten van de Nederlandse economische ontwikkeling in de negentiende eeuw, Amsterdam 1981 en Ad van der Woude en Jan de Vries, The First Modern Economy, Cambridge 1997- Voor een meer culturele interpretatie: WW. Mijnhardt, Over de moderniteit van de Nederlandse RepubliekUtrecht 2001 3 R. Fruin, 'De drie tijdvakken der Nederlandse geschiedenis', in: P.J. Blok, P.L. Mul lei en S. Muller Fz. (red.), Robert Fruins verspreide geschriften, 10 dln., s-Gravenhage, 1900-1905, dl. 1, 22-48. 4 I. Schöffer, Ons tweede tijdvak, Arnhem 1962. 5 W.W. Mijnhardt, 'De Akademie in het culturele landschap rond 1900', in: Klaas van Berkel, De Akademie en de Tweede Gouden EeuwAmsterdam 2004, 15-41. 6 J. de Vries, European Urbanization 1500-1800, London 1984. 7 http://www.un.org/esa/population/publications/wup2001/WUP2001_CH4.pdf. 8 Zie bijvoorbeeld het tientallen malen en in vele talen herdrukte (en ook in het Nederlandse vertaalde) reisverslag van Edmondo de Amicis, Nederland en zijn bewoners, Amsterdam 1876. Oorspronkelijke editie 1874. 9 Henri Havard, La Hollande Pittoresque, voyage aux villes mortes du ZuiderzeeParijs 1874. 10 William Elliot Griffis, The American in Holland: sentimental rambles in the eleven pro- vinces of the Netherlands, Boston 1900. Voor een fraaie synthetische studie van dit ver schijnsel: Annette Stott, Holland Mania, the unknown Dutch period in American art and culture, Woodstock 1998. 11 Marita Mathijsen, Nederlandse literatuur in de romantiek 1820-1889, Nijmegen 2004. 12 De Vries en Van der Woude, First modern economy, 683-687. 13 Jan Luiten van Zanden en Arthur van Riel, The Strictures of Inheritance, Princeton 2004, 274. 14 Jan Bieleman, Geschiedenis van de landbouw in Nederland 1500-1950, Meppel 1992; Jan Luiten van Zanden, De economische ontivikkeling van de Nederlandse landbouw in de negentiende eeuw, Wageningen 1985. 15 Jan Luiten van Zanden, The Economie History of the Netherlands 1914-1995, London 1998. 16 Davids en Lucassen, A Miracle Mirrored, Conclusion. 17 J.W. Smit, 'The Netherlands and Europe', in: J.S. Bromley en E.H. Kossmann, Britain and the Netherlands in Europe and Asia, London 1968, 13-37, in het bijzonder 22. 18 Marjolein't Hart, The Making of a Bourgeois State. War, Politics and Finance during the Dutch Revolt, Manchester 1993; M. 't Hart, 'The Dutch Republic: the urban impact on polities', in: A Miracle Mirrored, 57-98.

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 2006 | | pagina 39