66 VERVAL VAN MIDDELBURG de over deze twee jaar ongeveer even hoog is als het gemiddelde in de jaren tachtig van die eeuw toen er, zo bleek hiervoor, zo'n 20.000 mensen in stad en ambach ten woonden. Als men ervan uitgaat gaat dat ook rond 1700 ongeveer 2.500 men sen in de stadsambachten woonachtig waren en het aantal inwoners van Middelburg inclusief stadsambachten daardoor op minimaal 19.500 kan worden gesteld, dan vormt het aantal huwelijken destijds, ondanks het feit dat de nuptia- liteit net zoals het aantal geboorten fluctueerde, een bevestiging van dit aantal.29 De conclusie is dat de aantallen van Fokker in de achttiende eeuw stelselmatig veel te hoog zijn. Het aantal inwoners in Middelburg in de achttiende eeuw schom melde rond de 17.500. Tot 1795 nam het inwonertal niet structureel af. Het ver val trad daarna plotseling in en kwam als een donderslag bij heldere hemel, maar was minder dramatisch, althans als men alleen naar het inwonertal kijkt, dan Fokker voorstelde. Toch is het verhaal hiermee niet afgerond, want ook de negentiende-eeuwse cijfers zijn niet goed als men de omvang wil weten van de binnen de muren woonachtige bevolking. De volkstellingen waarop iedereen zich baseert, geven namelijk de cij fers gemeentegewijs en de gemeentegrenzen van Middelburg vielen samen met die van de stad én de ambachten.'" Dat betekent dat deze ook met een x-aantal gecor rigeerd moeten worden. Dat kunnen er natuurlijk geen 2.500 zijn, zoals in 1795, omdat verwacht mag worden dat ook het aantal inwoners op het platteland dicht om de stad was veranderd. Een bron uit 1807 bevestigt dit. Deze bron is door Priester gebruikt om het aan tal inwoners van de stad te bepalen. Ook deze bron is opnieuw bekeken. De omvang van de Middelburgse bevolking was, conform de bevindingen van Priester, zo n 36% minder dan in 1795. Deze bron is eveneens gebruikt om het aantal van de stadsambachten vast te stellen, te weten ongeveer 1.600 inwoners, ook 36% minder dan in 1795. In beide jaren woonde 12% van inwoners van Middelburg in de stadsambachten." Dit percentage is gehanteerd voor de correc tie op de cijfers in de negentiende eeuw. Er blijkt dan dat Middelburg in 1815 nauwelijks meer inwoners telde dan in 1807. Middelburg stond er in de eerste helft van de negentiende eeuw nog treuriger voor en de omvang van de bevolking in stad nam nog langzamer toe dan tot nu toe is gedacht. In tabel 3 zijn alle cij fermatige bevindingen nog eens onder elkaar gezet. Tabel 3. Bevolkingsontwikkeling Middelburg (exclusief de stadsambachten) volgens nieuwe schattingen Jaar Inwoners 1705 17.000 1740/50 17.000 17S6 17.000 1795 17.700 1807 11.400 1815 11.500 1829 13.000 1849 13.700

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 2006 | | pagina 68